Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1102 (2007-2008)
Innlevert: 15.05.2008
Sendt: 16.05.2008
Besvart: 28.05.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hvordan stiller samferdselsministeren seg til det fylkesordfører Roger Ryberg og ordfører Tore Opdal Hansen tar opp i brev til samferdselsministeren, datert 1. februar 2008, om Drammen stasjon - utvikling av kollektivknutepunktet, parkeringsanlegg m.m., og når vil man få svar på de spørsmål som reises i dette brevet?

Begrunnelse

Undertegnede har gjentatte ganger tatt opp problematikken med samferdselsministeren vedr. parkeringsanlegg tilknyttet togstasjonen i Drammen.
Viser i den forbindelse til skriftlig spørsmål nr 539, datert 25. januar 2007 og skriftlig spørsmål nr 1120, datert 1. september 2006. Dessverre registrerer undertegnede at samferdselsministeren ennå ikke har innsett hvor viktig denne saken er.
Som Arbeiderparti-fylkesordføren i Buskerud og Høyre-ordføreren i Drammen påpeker i brevet til samferdselsministeren datert 1. februar 2008, så er situasjonen uholdbar og det blir ikke noe bedre at det er to statlige aktører som ikke lykkes å komme til enighet.
Derfor kan samferdselsministeren ikke sitte stille og frasi seg ansvaret, men må gripe inn i og sørge for at nødvendige midler blir gitt, slik at kollektivtilbudet for pendlerne Drammen - Oslo blir bedre. For øvrig vises til faktainformasjon i brevet fra Buskerud og Drammen.


Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I brev av 1. februar 2008 fra Drammen kommune og Buskerud fylkeskommune ber fylkesordføreren og ordføreren om samferdselsministerens hjelp til å motivere de statlige jernbaneaktørene til å få fram en helhetlig løsning for en viktig del av kollektivknutepunktsutviklingen i Drammen; parkeringsfasilitetene ved Drammen stasjon. I brevet fra Drammen kommune og Buskerud fylkeskommune heter det bl.a. at: ”…ROM eiendom AS og Jernbaneverket har, med bistand fra Drammen kommune, forsøkt å forhandle frem en finansiell løsning for utbygging av parkeringshuset på ROM eiendom AS sine arealer ved Drammen stasjon. De to statlige aktørene har så langt ikke lykkes i å komme frem til enighet. Etter vår oppfatning skyldes dette i alle fall i noen grad at Jernbaneverket fortsatt ønsker å tilby sine pendlerkunder parkering til priser langt under selvkost for parkering i sentrum. ROM eiendom AS ser det på sin side heller ikke som sin oppgave å subsidiere togpendlerne….” Samferdselsdepartementet har bedt om skriftlige innspill fra hhv. Jernbaneverket og NSB AS i sakens anledning.

Jernbaneverket påpeker bl.a. i sin tilbakemelding:

”…Et slikt utviklingsarbeid har den senere tid vært drevet som prosjekt i samarbeid med kommunen, NSB AS Persontog, ROM eiendom AS, Jernbaneverket og andre aktører relatert til kollektivtrafikk. I brevet fra Drammen kommune og Buskerud fylkeskommune heter det at det er sammenfallende oppfatninger om de fysiske grepene i en god by- og stedsutvikling. Det er imidlertid divergerende meninger om organisering og finansiering av parkeringstilbudet ved Drammen jernbanestasjon…”NSB AS påpeker bl.a. i sin tilbakemelding:

”…ROM eiendom AS ønsker å bidra til videreutvikling av kollektivknutepunktet Drammen stasjon, og mener at dagens arealbruk er ineffektiv og bør forbedres. Kollektivknutepunktet bør tilrettelegges for høy arealutnyttelse og arbeidsplassintensiv virksomhet – slik at kollektivknutepunktets samfunnsmessige fortrinn utnyttes….” ROM eiendom AS foreslår at brukerbetalingen økes, at deler av innfartsparkeringen flyttes til Gulskogen og Brakerøya og at det legges til rette for mer sykkelparkering på Drammen stasjon.

Jeg oppfatter at saken i tillegg til å konkret omfatte en parkeringsløsning ved Drammen stasjon også gjelder prinsipielle organisatoriske forhold mellom NSB AS og Jernbaneverket. Jernbaneverket har et samfunnsansvar for å legge spesielt til rette for parkeringsordninger ved stasjoner som bidrar til å bygge opp under målet for den nasjonale jernbanepolitikken. ROM eiendom AS har som selskap et bedriftsøkonomisk ansvar for å ivareta tilstrekkelig lønnsomhet i sine prosjekter samtidig som de bidrar til å styrke jernbanens utvikling. Departementet har nylig (21.05.08) avholdt møte med Jernbaneverket og ROM eiendom AS for å avklare nærmere de faktiske forhold, både når det gjelder det prinsipielle og det konkrete. I denne forbindelse har Jernbaneverket og NSB v/ROM eiendom AS sagt seg villig til å gjenoppta dialogen, i samarbeid med Drammen kommune, med sikte på å finne konkrete løsninger knyttet til de framtidige parkeringsforholdene ved Drammen stasjon, herunder hvilke posisjonsendringer knyttet til finansieringsspørsmålet og priser/brukerfinansiering fra partene som vil være tilstrekkelig til å løse den konkrete saken. Dersom denne dialogen ikke fører til konkrete løsninger før sommeren, ser jeg det som naturlig å invitere ordføreren i Drammen til et møte. Samferdselsdepartementet vil - som en del av arbeidet med Nasjonal transportplan 2010-2019 - og i samarbeid med Miljøverndepartementet og prosjektet Fremtidens byer, se nærmere på de overordnede areal- og transportutfordringene i de byområdene i Norge der utfordringene er størst. Etter samråd med departementet har Statens vegvesen og Jernbaneverket i noen tid vurdert utfordringene i Drammensregionen både når det gjelder persontransport og godstransport i en overordnet sammenheng. Samferdselsdepartementet vil om kort tid invitere lokale myndigheter i Drammensregionen til et møte for å drøfte nærmere hvordan et slikt arbeid kan utformes.

Eventuelle uavklarte spørsmål om organisering og finansiering/prising av parkeringsplassene i et nytt parkeringshus ved Drammen stasjon kan om nødvendig også drøftes i tilknytning til et slikt møte. Jeg har imidlertid tro på at denne konkrete saken kan finne sin løsning uten formell inngripen fra Samferdselsdepartementet.