Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1109 (2007-2008)
Innlevert: 16.05.2008
Sendt: 16.05.2008
Besvart: 22.05.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Stemmer det virkelig at et av kravene for at utdanningsinstitusjonene skal få offentlig støtte til bygninger eller inventar, er at utbyggingen må skje i offentlig regi uten samarbeid med private, og hva vil statsråden i tilfelle gjøre for å endre en slik meningsløs forskjellsbehandling?

Begrunnelse

Agderposten melder 16. mai at Kunnskapsdepartementet ikke vil bevilge penger til inventar og utstyr til Kampus Grimstad. Årsaken skal ifølge Agderposten være at Universitetet i Agder (UiA) samarbeider med en privat utbygger.
UiA har søkt om 40 millioner kroner i ekstraordinær støtte til utstyr og inventar i de nye universitetsbygningene i Grimstad. UiA valgte ved bygging av campusen å inngå avtale med privat utbygger i stedet for å vente på ledig kapasitet i Statsbygg. Mens andre universiteter og høyskoler har fått lignende bevilgninger, så har altså UiA i et møte med Kunnskapsdepartementet fått beskjed om at de ikke kan forvente seg ekstrabevilgninger med den begrunnelsen at de valgte å få fortgang i byggeprosessen ved å velge en privat utbygger.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Universiteter og høyskoler kan i hovedsak velge mellom to modeller for realisering av byggeprosjekter. Én modell er at byggesaken legges fram for godkjenning av Stortinget som et statlig investeringsprosjekt. Dette gjelder først og fremst byggeprosjekter av en viss størrelse og hvor det påløper merkostnader til husleie og brukerutstyr. Slike prosjekter er plassert i en prioriteringskø for gjennomføring.

Byggesaker kan også realiseres uten en formell godkjenning av kostnadsrammen fra Stortinget. I disse sakene, såkalte kurantprosjekter, er det forutsatt at leietaker/fagdepartementet dekker eventuelle merkostnader til husleie innenfor gjeldende budsjettramme, jf. FADs St. prp. nr. 1 (2007-2008) vedtak nr. VIII. Kunnskapsdepartementet (KD) har også gitt universiteter og høyskoler fullmakt til å inngå leiekontrakter med andre enn Statsbygg. I disse sakene er normalordningen at merkostnader knyttet til husleie, utstyr og flytting må dekkes innenfor institusjonens tildelte budsjettramme.

KD har flere eksempler på realisering av kurantprosjekter, bygg oppført enten i statlig eller privat regi, der institusjonen har finansiert merutgifter til husleie og brukerutstyr selv. I tilfellet med Kampus Grimstad var det en klar forutsetning for inngåelse av leiekontrakt med den private utbyggeren i Grimstad, at prosjektkostnadene skulle dekkes innenfor universitetets eksisterende budsjettrammer. I brevet fra Kunnskapsdepartementet til daværende Høgskolen i Agder datert 5. april 2006 heter det derfor: "Departementet forutsetter at prosjektet kan gjennomføres innenfor høyskolens eksisterende budsjettrammer."