Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:1117 (2007-2008)
Innlevert: 19.05.2008
Sendt: 19.05.2008
Besvart: 28.05.2008 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Flere banker, bl.a. Forex, ønsker å etablere seg på OSL, men Forex har trukket seg fordi de ikke får alle relevante opplysninger for å drive virksomhet ved OSL. Den banken som får anbudet, får monopol på OSL.
Er slike eksklusive avtaler som medfører monopol i tråd med konkurransereglenes intensjon om å styrke forbrukerens stilling, og vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang av de konkurransemessige aspektene ved utleie av areal på norske flyplasser og OSL?

Begrunnelse

Ved Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) er det bare én bank som tilbyr sine tjenester. I disse dager er kontraktene for banktjenester ved OSL igjen ute på anbud. Flyplasser det er naturlig å sammelingne med har konkurranse på disse tjenestene, bl.a. Stockholm Arlanda har to banktilbydere og har færre passasjerer enn OSL.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Som representanten Øyvind Korsberg sikkert er kjent med, eier og driver Oslo Lufthavn AS (OSL) Norges hovedflyplass på Gardermoen. En del av inntektene til dette selskapet kommer fra utleie og kommersielle aktiviteter ved flyplassen. I utgangspunktet står OSL fritt til å leie ut lokalene på flyplassen.

Om slike utleieavtaler er i tråd med konkurransereglene for foretak, avhenger av om utleiers opptreden reduserer konkurransen i de markeder som trenger lokale for å tilby produktene sine. I spørsmålet fra Korsberg er bankmarkedet trukket fram, men problemstillingen gjelder i prinsippet hvert marked der aktørene ønsker å leie areal på OSL eller andre avgrensede områder for å tilby produktene sine til forbrukerne. I tilfelle der en aktør er avhengig av tilgang til bestemte areal for å kunne drive virksomheten sin, kan en utleier i visse tilfeller ha plikt etter konkurranseloven til å tilby areal til den som ikke har andre reelle alternativ. Konkurransetilsynet stiller imidlertid strenge vilkår for når konkurranseloven pålegger en slik leveringsplikt. Markedet for utleie av fast eiendom kjennetegnes ved mange tilbydere, slik at det ofte eksisterer reelle alternativ.

Når det gjelder bankvirksomhet på Gardermoen, har jeg fått opplyst fra Samferdselsdepartementet at OSL har bestemt at det bare skal være en aktør på terminalen. Dette begrunner OSL med fysisk plassmangel, samt at de mener det ikke er marked for flere enn en aktør. Hvilken aktør som får drive bankvirksomhet, blir bestemt i form av en anbudskonkurranse i regi av OSL. Når det gjelder tilgang til relevante opplysninger, har jeg fått opplyst at deltakerne i konkurransen (Nordea, Sparebankgruppen 1, DnbNor og Forex), har fått lik tilgang på informasjon. Etter det jeg forstår, trakk Forex seg fordi de ikke var fornøyd med at anbudsgiverne ikke fikk tilgang til opplysninger om Nordeas tall for historisk omsetning. Nordea driver i dag bankvirksomheten på Gardermoen. Dette er imidlertid informasjon som ikke er gjort tilgjengelig for noen av anbudsdeltakerne.

Jeg vil også nevne at Konkurransetilsynet har behandlet en klage fra Forex Bank AS vedrørende manglende tilgang til areal ved OSL for å drive bankvirksomhet. Konkurransetilsynet avslo klagen i vedtak A2007-45. Konkurransetilsynet mente avtalen mellom OSL og gjeldende bank faller inn under gruppeunntaket for vertikale avtaler (forskrift av 17.8.2004 om anvendelse av konkurranseloven § 10 tredje ledd på grupper av vertikale avtaler og samordnet opptreden). Videre mente tilsynet at Forex har tilstrekkelige alternativ for salg av sine tjenester, og mente derfor det ikke var en forretningsnektelse.

Jeg viser til at Konkurransetilsynet overvåker dette markedet som andre markeder. Meldinger knyttet til mulige brudd på konkurranseloven fra OSL eller andre flyplasser vil bli vurdert nøye av tilsynet på lik linje med andre meldinger. Tilsynet behandler med jevne mellomrom slike saker. I tillegg til saken nevnt ovenfor har Konkurransetilsynet nå til behandling en klage på OSL fra det danske selskapet BenAir AS, som er en aktør som driver virksomhet innen flytransport av varer.

På bakgrunn av redegjørelsen ovenfor, kan jeg ikke se at det er nødvendig med en særskilt gjennomgang av konkurranseforholdene ved utleie av areal ved norske flyplasser nå.