Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1125 (2007-2008)
Innlevert: 19.05.2008
Sendt: 20.05.2008
Besvart: 26.05.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Vil statsråden på denne bakgrunn sikre at E-18 Bommestad-Langåker ferdigstilles før sommerferien i 2009?

Begrunnelse

Utbyggingen av E-18 Bommestad-Langåker er hundre prosent bompengefinansiert. Fremskrittspartiet har foreslått statlig fullfinansiering av hele strekningen, men har ikke fått flertall for forslaget.
Nå viser det seg at ferdigstillelse av parsellen Bommestad-Langåker kan ferdigstilles før sommeren 2009 i steden for høsten 2009 som planlagt. Det betyr at sommertrafikken langs E-18 i Larvik 2009 kan bli vesentlig tryggere og mer effektiv. Bilistene vil slippe unna med mindre kø og færre farlige situasjoner på denne hardt ulykkesbelastede strekningen. Ikke minst vil det bli en langt hyggeligere sommer for alle de som bor langs eksisterende E-18.
Raskere ferdigstillelse vil kunne medføre noe ekstra kostnader for staten, men samtidig vil en kunne starte innkrevingen av bomskatt tidligere enn planlagt. Det vil sannsynligvis gi mulighet for en total gevinst.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Utbygging av nye E18 mellom Langåker og Bommestad skjer ved to hovedentrepriser.

Entreprenør Skanska Norge AS har kontrakten på begge entreprisene.

Begge entreprisene hadde ved utlysningen av konkurransen ferdigstillelsestidspunkt etter ferien 2009. For parsellen Langåker – Seierstad tilbød Skanska ferdigstillelse allerede 2. juli 2009 uten tillegg i prisen. Dette tidspunktet ble også kontraktfestet. Det er grunn til å anta at entreprenøren allerede på anbudsstadiet vurderte byggetiden i konkurransegrunnlaget til å være lengre enn hva som var optimalt, og derfor tilbød tidligere ferdigstillelse uten priskompensasjon. Det ligger ikke til rette for parsellvis trafikkpåsetting. Tidligere ferdigstillelse av denne parsellen har derfor ingen verdi uten at naboparsellen, Seierstad – Bommestad, ferdigstilles samtidig.

Etter hva jeg har forstått har entreprenøren nå opplyst at fremdriften på parsell Seierstad – Bommestad er så god at også denne parsellen vil kunne ferdigstilles tidligere enn hva som er kontraktsfestet.

Det er svært positivt dersom entreprenøren blir tidligere ferdig slik at det skapes et grunnlag for å kunne åpne strekningen for trafikk tidligere enn planlagt, med de fordeler dette vil medføre for fremkommelighet og trafikksikkerhet.

Endring av åpningstidspunktet krever imidlertid avklaring av en del forhold. Dette kan være kontraktuelle forhold knyttet til eventuelle økonomiske krav, behov for å øke omfanget av restarbeider, risiko for forringet kvalitet etc.

Eventuelle trafikksikkerhetsmessige konsekvenser må vurderes, herunder nødvendig tid til uttesting av trafikkstyringssystem og øvrige teknisk anlegg.

Statens vegvesen arbeider med å avklare disse forhold, men har ikke kommet langt nok til at det i dag kan gis noen garanti for at strekningen kan åpnes tidligere enn planlagt, og i så fall hvor mye tidligere.