Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1129 (2007-2008)
Innlevert: 20.05.2008
Sendt: 21.05.2008
Besvart: 23.05.2008 av justisminister Knut Storberget

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Hva har statsråden gjort for å stoppe angrepene som nå over tid har blitt rettet mot pelsnæringen i Norge, og hva vil statsråden gjøre for at politiet prioriterer denne type kriminalitet?

Begrunnelse

Aftenposten skriver 20.05.2008 at det siden 2003 har vært over 150 angrep mot pelsnæringen i Norge, uten at noen er pågrepet. Det har aldri før vært så mange og omfattende angrep mot pelsnæringen, mellom 50-60 angrep er politianmeldt i løpet av et halvt år. Dette er en fullstendig uholdbar situasjon der enkeltpersoner/familier, og en hel næring blir systematisk terrorisert. Norsk politi får nå også kritikk av britiske eksperter på håndtering av denne type kriminalitet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Innledningsvis vil jeg gi uttrykk for min dypeste medfølelse overfor alle aktører innen pelsdyrnæringen som har vært utsatt for denne type alvorlig kriminalitet. Slike angrep oppfattes som svært truende og ubehagelig for dem det gjelder. Dette er helt uakseptabelt.

Det er ytringsfrihet her i landet, men den politiske arena må forbeholdes debatt og retorikk med fredelige midler. Vi kan ikke akseptere at enkeltindivider eller grupper benytter denne type tiltak for å fremme sine synspunkter. Dette må behandles på lik linje med all annen kriminalitet her i landet.

På denne bakgrunn ble det den 20. mai d.å. avholdt et møte mellom undertegnede, representanter for pelsdyrnæringen, politidirektøren, sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste og riksadvokatembetet. Formålet med møtet var å få en nærmere orientering om situasjonen, motta innspill fra næringen, og å drøfte videre oppfølging av saksforholdet.

Både fra Oslo politidistrikt, andre berørte politidistrikter, og Politiets sikkerhetstjeneste legges det nå opp til en betydelig innsats i forhold til denne type kriminalitet. Det tilligger imidlertid riksadvokaten å vurdere behovet for og nytten av en eventuell sentralisering av etterforskningen.

Jeg har invitert ovennevnte aktører til et nytt møte allerede den 16. juni for å bli orientert om fremdrift og status i etterforskningen.