Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1130 (2007-2008)
Innlevert: 20.05.2008
Sendt: 21.05.2008
Besvart: 29.05.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Undertegnede har fått en rekke henvendelser fra foreldre til barn med epilepsi som ikke får behandlingsplass for sine barn. Det vises blant annet til at Kure epilepsisenter er blitt nedlagt, og at Epilepsisenteret i Sandvika står ovenfor nedskjæringer og kutt.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at barn med epilepsi får den behandlingen og hjelp de trenger, og kan statsråden redegjøre for hvorfor det foretas kutt i antall plasser for denne gruppen, all den tid behovet ikke er innfridd?

Begrunnelse

Undertegnede har fått en rekke henvendelser fra foreldre til barn med epilepsi som ikke får behandlingsplass for sine barn. Det vises blant annet til at Kure epilepsisenteret er blitt nedlagt, og at Epilepsisenter i Sandvika står overfor nedskjæringer og kutt.
Undertegnede er videre kjent med at Epilepsiforbundet har reagert kraftig vedrørende nedleggelsen av ungdomsposten (SSE), og at dette er uansvarlig og vil føre til store problemer for ungdommer med epilepsi.
Undertegnede mener barn og unge med epilepsi fortjener et godt og optimalt tilbud, og vil derfor be om statsrådens vurdering av situasjonen, samt en redegjørelse for hva som vil bli gjort for å sikre denne gruppen et godt og verdig tilbud.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Som kjent sa Norsk Folkehjelp, som drev Kure epilepsisenter, opp avtalene med tidligere Helse Øst RHF og Helse Sør RHF. Helse Sør-Øst RHF foretok en samlet vurdering av hvordan tilbudet til pasientgruppen som hadde fått tilbud ved Kure epilepsisenter best kunne følges opp. Helse Sør-Øst RHF vurderte det slik at beste oppfølging av pasientgruppen ville være å videreføre tilbud til pasienter med vanskelig regulerbar epilepsi ved Rikshospitalet HF, Epilepsisenteret i Sandvika. Denne løsningen vil muliggjøre samarbeids- og synergieffekter gjennom samlokalisering med den etablerte høyspesialiserte enheten innen epilepsiomsorgen, og gi god samhandling med det pedagogiske tilbudet med spesialkompetanse innen epilepsi ved Solberg skole. En sengepost ved Epilepsisenteret blir omorganisert til et rehabiliteringstilbud som erstatter tilbudet ved Kure epilepsisenter. Solbergtoppen rehabiliteringssenter ved Epilepsisenteret i Sandvika vil åpne om kort tid. Den første gruppen pasienter blir tatt imot 2. juni. Tilbudet er planlagt og utviklet i samarbeid med Dønski Industrier. Det samarbeides også med kommunehelsetjenesten. Nøkkelpersonell fra Kure epilepsisenter har deltatt i hele prosessen, og vil fortsette sitt arbeid ved Solbergtoppen rehabiliteringssenter. Pasientene vil få et godt strukturert opplegg som kombinerer yrkesrettet og psykososial rehabilitering. Dette er et godt tilbud som skal innebære at rehabiliteringstilbudet får en kvalitetsheving. Avdeling for barn og unge ved Epilepsisenteret har hatt seks sengeposter. Pasientene er fordelt på de ulike postene etter alder, funksjonsnivå og innleggelsesårsak. Det tilbys helhetlig og tverrfaglig utredning og behandling med fokus både på anfall og tilleggsproblemer av medisinsk, pedagogisk og psykososial art. Jeg er kjent med at Rikshospitalet HF er i ferd med å omdisponere en barnepost og en ungdomspost ved Epilepsisenteret i Sandvika – jf det som er sagt over om opprettingen av Solbergtoppen rehabiliteringssenter. Tilbudet til barn/ungdom med epilepsi vil bli opprettholdt i en voksenpost. Helse Sør-Øst RHF og Rikshospitalet HF har sterkt fokus på at dette ikke skal føre til kvalitetssenking av tilbudet til barn og unge. Det legges vekt på at det fortsatt skal være et kvalitativt godt tilbud til barn og unge. Reduksjonen i antall sengeplasser vil bli fulgt opp med økt poliklinisk og ambulant virksomhet. Økt ambulant og poliklinisk virksomhet er en ønsket utvikling i Helse Sør-Øst RHF. Det er et mål at den inneliggende tiden skal bli så kort som mulig. Utvikling i ventetider for utredning og behandling vil bli fulgt nøye fra Helse Sør-Øst RHF.