Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1132 (2007-2008)
Innlevert: 21.05.2008
Sendt: 21.05.2008
Besvart: 26.05.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Har det kommet noen avklaring fra ESA i forhold til trafikkflygerutdanning, eller er det andre forhold som ligger til grunn for at Universitetet i Tromsø i dag 20. mai 2008 på sine hjemmesider hevder at pengene som i sin tid ble bevilget til Norwegian Aviation College (NAC) nå er frigitt etter et møte med departementet, og på hvilken måte er Stortinget som bevilgende myndighet involvert i beslutningsprosessen knyttet til bruken av disse midlene?

Begrunnelse

Stortinget bevilget som kjent 4,5 millioner i 2005 og nye 4,5 millioner i 2006 til trafikkflygerutdanning ved NAC. Saken ble innklaget for ESA og departementet har holdt tilbake pengene i påvente av dom i ESA. NAC er konkurs. Departementet varslet i statsbudsjettet at de ville komme tilbake til Stortinget med denne saken høsten 2007. Så har ikke skjedd. Statsråden har på spørsmål fra ulike representanter vedr. trafikkflygerutdanning ved UiT sagt at hun vil komme tilbake til saken i budsjettsammenheng. Forholdet er ikke omtalt i revidert budsjett for 2008. UiT viser til et møte i kunnskapsdepartementet 20. mai hvor det har blitt gitt klarsignal i forhold til å starte trafikkflygerutdanning ved universitetet, noe Stortinget tidligere har fått opplyst er avhengig av at institusjonen får tilført ekstra midler. Videre er Stortinget gjort kjent med at utdanningen fullt utbygd vil koste 30 millioner. Rektor ved universitetet sier på deres hjemmesider etter møtet i departementet: "Resultatet er at de fem millioner kroner som departementet hadde bevilget til denne utdanningen - og som ble holdt tilbake i påvente av ESAs dom, nå er frigitt."

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg viser til spørsmål nr. 1132 som er stilt til skriftlig bevarelse i henhold til § 52 i Stortingets forretningsorden: ”Har det kommet noen avklaring fra ESA i forhold til trafikkflygerutdanning eller er det andre forhold som ligger til grunn for at Universitetet i Tromsø i dag 20. mai 2008 på sine hjemmesider hevder at pengene som i sin tid ble bevilget til Norwegian Aviation College (NAC) nå er frigitt etter et møte med departementet, og på hvilken måte er Stortinget som bevilgende myndighet involvert i beslutningsprosessen knyttet til bruken av disse midlene?”

Stortinget har bevilget midler til trafikkflygerutdanning ved NAC i 2005, 2006 og 2007. På grunn av at bevilgningen ble klaget inn for EFTA Surveillance Authority (ESA), kunne midlene for 2006 og 2007 ikke utbetales. NAC gikk konkurs i 2007. Bevilgningen for 2006 og 2007 til trafikkflygerutdanning ved NAC kan derfor ikke utbetales i tråd med de føringene Stortinget har lagt.

I møte med Universitetet i Tromsø (UiTø) 20. mai 2008 medelte jeg muntlig at departementet vil legge til rette for den planlagte trafikkflygerutdanningen ved universitetet. Dette er i tråd med merknader fra Stortinget, senest i Budsjett-innst. S. nr. 12 (2007–2008).

På bakgrunn av at tidligere bevilgede midler til trafikkflygerutdanning ved NAC ikke kan utbetales, vil jeg komme tilbake til Stortinget høsten 2008 med forslag til omprioritering av disse midlene.