Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1149 (2007-2008)
Innlevert: 23.05.2008
Sendt: 26.05.2008
Besvart: 03.06.2008 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): I den indisk-kontrollerte Jammu og Kashmir er det de siste månedene avdekket massegraver med hundrevis av uidentifiserte lik. For å avklare de dødes identitet og bakgrunnen for gravene er det reist krav om en uanhengig granskning.
Vil norske myndigheter ta kontakt med indiske myndigheter eller menneskerettsorganisasjoner for å bidra til at en slik uavhengig granskning kan gjennomføres?

Begrunnelse

I en rapport av 29. mars 2008 fra menneskeretts- organisasjonen "Association of the Parents of Disappeared Persons" (APDP) gjengis vitneutsagn fra lokale landsbybeboere som hevder at gravene tilhører lokale menn som er anholdt av militære styrker og siden forsvunnet. I rapporten vises det videre til at mer enn 8000 personer er forsvunnet i Jammu og Kashmir siden 1989. Slike forsvinninger er et stort menneskerettsproblem.
De siste gravfunnene ligger i et område som hittil ikke har vært tilgjengelig for andre enn militære. Siden 2006 er nærmere ett tusen mennesker funnet i slike uidentifiserte graver. Amnesty International har bedt den indiske regjering legge til rette for en grundig og uavhengig granskning av gravfunnene og har bedt om at også utenlandske eksperter kan få delta i granskningen.


Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Kashmir er et konfliktfylt og sterkt militarisert område. I tillegg til mange interne motsetninger har Kashmir vært gjenstand for konflikt mellom India og Pakistan i over femti år og gitt opphav til to kriger. At vi her snakker om to atommakter gjør saken spesielt alvorlig. Situasjonen i Kashmir påvirkes også av spenning på grensen mellom Pakistan og Afghanistan.

Siden januar 2004 har de to landene vært engasjert i en bredt anlagt bilateral dialog. Dialogen har vist små, men tydelige tegn til framskritt. Dette er positivt fordi det kan gi fredsprosessen en sterkere folkelig forankring og dermed økt legitimitet. Etter det siste årets ustabile politiske situasjon i Pakistan var det positivt at et nytt møte mellom partene fant sted tidligere denne måneden, selv om ikke møtet i seg selv skapte ny fremgang.

India og Pakistan er enige om at fredsprosessen skal følge et bilateralt spor. Det respekterer og støtter vi. Det internasjonale samfunn og Norge kan støtte den politiske prosessen ved å oppmuntre til fortsatt fremdrift i samtalene.

Norges kontakt med de to land har i de senere år økt betydelig. Statsministeren besøkte New Delhi i mars, og selv besøkte jeg Pakistan i januar. I juni møtes den norsk-indiske samarbeidskommisjon her i Oslo.

Norge yter en verdifull innsats for menneskerettighetene gjennom sin støtte til flere internasjonale organisasjoner, ikke minst Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og International Crisis Group. ICRC har en avtale som sikrer adgang til fengslede i Kashmir og gjør gjennom denne avtalen et svært viktig arbeid for å forebygge, hindre og avdekke overgrep mot befolkningen.

Videre støtter vi South Asia Free Media Association (SAFMA) som arbeider for åpen flyt av informasjon også om vanskelige spørsmål og for å bidra til økt gjensidig tillit mellom landene. Vi har sett at dette arbeidet gir gode resultater.

Den senere tids opplysninger om nye funn av uidentifiserte graver i Kashmir er urovekkende. Vi er kjent med at det har vært betydelig fokus på dette i indisk media den senere tid. Både media og menneskerettighetsorganisasjoner har engasjert seg. Dette er meget positivt. Fra norsk side er vi opptatt av at India og Pakistan, som alle andre land, opptrer i henhold til sine folkerettslige forpliktelser.

Jeg har også tidligere understreket at Norge har gjort det til en hovedsak å arbeide for at alle FNs medlemsland fullt ut samarbeider med FNs menneskerettighetsråd og FNs uavhengige menneskerettighetseksperter som rapporterer årlig til rådet og generalforsamlingen.

I denne sammenheng kan det nevnes som et positivt signal fra indisk side at landet i fjor signerte FNs konvensjon om tvunge forsvinninger. India er dermed et av tre land i Asia som hittil har signert denne nye konvensjonen.