Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1150 (2007-2008)
Innlevert: 23.05.2008
Sendt: 26.05.2008
Besvart: 30.05.2008 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Porsanger er en kommune som i flere omganger har vært utsatt for omstillinger etter kutt i statlig virksomhet. I fjor havnet kommunen på den såkalte ROBEK-lista, og kommunen må derfor kutte hele 20 millioner på inneværende års budsjett. Dette vil medføre dramatiske konsekvenser for tjenestetilbudet til befolkningen i en kommune på denne størrelse.
Er det noe kommunalministeren kan bidra med for å bedre denne situasjonen?

Begrunnelse

Porsanger er en trespråklig og trekulturell kommune - bestående av en samisk-, kvensk- og norskspråklig befolkning. Det er nå dessverre aktuelt å nedlegge to distriktsskoler og å redusere tilbudet ved en tredje. Dette er skoler i distriktene på begge sider av fjorden - hvor store deler av den sjøsamiske og den kvenske befolkningen bor. En nedlegging av skolene vil dermed medføre svært alvorlige konsekvenser for både den sjøsamiske og den kvenske kulturen og språket. Dersom disse skolene nå blir nedlagt, vil dessuten elevene som bor her få en svært lang skolevei, opptil 5-6 mil en vei - noe som er direkte uansvarlig.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I Kommuneproposisjonen for 2009 (St.prp. nr. 57 (2007-2008)) er det lagt fram forslag til endringer i inntektssystemet for kommunene. Samlet sett vil Porsanger kommune tjene på de foreslåtte endringene. Kommunen vil tjene både på avviklingen av oppdatering av befolkningstallene midt i budsjettåret, og på omleggingene som gjelder skatt (avvikling av kommunal selskapsskatt, reduksjon av skatteandelen og økt inntektsutjevning). Alle kommunene må være med på å finansiere veksttilskuddet, hovedstadstilskuddet og økningen i de distriktspolitiske tilskuddene. Dette reduserer gevinsten til Porsanger kommune noe, men med tall for 2006 (som ligger til grunn for beregningene i Kommuneproposisjonen) vil 3 års effekten for Porsanger være en gevinst på 270 kroner per innbygger. I dette anslaget er det ikke lagt inn vekst i de frie inntektene. Neste år vil Porsanger kommune ha en gevinst på 736 kroner per innbygger, eller 3,1 millioner kroner. Her er det inkludert en vekst i de frie inntektene til kommunesektoren på 3,5 milliarder kroner. Av gevinsten for Porsanger kommune på 736 kroner per innbygger er systemeffekten 133 kroner, og veksten 603 kroner. I St.prp. nr 48 (2007-2008) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier presenterer Regjeringen sin nye langtidsplan for Forsvaret. Her fremgår det at Porsanger kommune kan bli berørt av omstillingen i Forsvaret. Videre står det at ”Regjeringen vil videreføre en dialog med Porsanger kommune knyttet til behovet for omstillingstiltak som følge av endringene i Forsvarets virksomhet i kommunen”. Etter planen skal Stortinget behandle den nye langtidsplanen i løpet av vårsesjonen. Det er således for tidlig å slå endelig fast hvilke konsekvenser omstillingen i Forsvaret vil få for Porsanger kommune, men Regjeringen erkjenner altså at den kan få negative konsekvenser. Som et ledd i dialogen med kommunen er det avtalt et møte torsdag 29. mai 2008 der forsvarsministeren og kommunal- og regionalministeren skal møte representanter fra Porsanger kommune for å drøfte situasjonen i kommunen. Både av hensyn til at Stortinget ennå ikke har behandlet den nye langtidsplanen og at regjeringen fortsatt er i dialog med kommunen, er det for tidlig å si noe om og eventuelt hva regjeringen ytterligere kan bidra med for å avhjelpe den vanskelige situasjonen kommunen er i.