Skriftlig spørsmål fra Martin Engeset (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1164 (2007-2008)
Innlevert: 27.05.2008
Sendt: 28.05.2008
Besvart: 06.04.2008 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Martin Engeset (H)

Spørsmål

Martin Engeset (H): Jeg er kjent med at Norsk institutt for by- og regionforskning NIBR, på oppdrag fra Husbanken, nylig har fremlagt en rapport om bostøtten og samspillet mellom ulike boligpolitiske virkemidler.
Hva er årsaken til at denne rapporten skal være unntatt offentlighet, og kan statsråden garantere at rapporten frigis straks og sendes Stortinget, slik at Stortinget har et faktagrunnlag i behandlingen av Dok. nr. 8:117 (2007-2008)?

Begrunnelse

I Dok. nr. 8:117 (2007-2008) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bent Høie og Martin Engeset om modernisering og forbedring av bostøtteordningen, foreslås det en gjennomgripende modernisering av boligtiltakene, samt forbedringer i bostøtteordningene. For at Stortinget skal ha best mulig faktagrunnlag i sin behandling av saken, forventes det at Regjeringen frigir tilgjengelig materiale om saken.
I det offentlige ordskiftet har det lenge vært pekt på at noe av det mest målrettede en kan gjøre for å bekjempe fattigdom, er å styrke tiltakene som trygger hus og hjem. Med andre ord; sørge for gode boligtiltak og en bostøtteordning som treffer flere av dem som faller utenfor. I den sammenheng oppleves det merkelig at Regjeringen i dette spørsmålet velger å hemmeligholde en rapport om nettopp bostøtten, og om samspillet mellom ulike boligpolitiske virkemidler.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg viser til spørsmål fra stortingsrepresentant Martin Engeset vedrørende offentliggjøring av forskningsrapporten fra NIBR om samspillet mellom bostøtte, boligtilskudd og startlån.

I St.prp. nr. 1 (2007-2008) varslet jeg Stortinget om at Husbanken skulle utrede hvorvidt de økonomiske virkemidlene i tilstrekkelig grad er gjensidig utfyllende for bruk som ”virkemiddelpakker”. Husbanken har i tråd med tildelingsbrevet for 2008 utredet problemstillingen. NIBR fikk oppdraget og rapporten er ferdigstilt.

Rapporten bekrefter langt på vei det vi antok, nemlig at de boligsosiale virkemidlene samvirker i svært begrenset grad. En del av funnene er interessante for regjeringens arbeid med å forenkle og forbedre bostøtteordningen. I rapporten anbefaler NIBR flere tiltak for å bedre samspillet mellom virkemidlene. En av disse anbefalingene er å forbedre bostøtten.

Rapporten er omfattende. I tråd med eksisterende rutiner i departementet blir rapporten offentliggjort så snart denne er gjennomgått. Rapporten vil derfor bli lagt ut på departementets nettsider i løpet av denne uka.