Skriftlig spørsmål fra Jan Fredrik Vogt (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1167 (2007-2008)
Innlevert: 27.05.2008
Sendt: 28.05.2008
Besvart: 30.05.2008 av justisminister Knut Storberget

Jan Fredrik Vogt (FrP)

Spørsmål

Jan Fredrik Vogt (FrP): Kan justisministeren garantere at uttalelsene fra et samlet formannskap og kommunestyre i Sande tillegges avgjørende vekt ved omorganiseringen av Søndre Buskerud politidistrikt, slik at lensmannskontoret i Sande opprettholdes og driften ikke reduseres?

Begrunnelse

I forbindelse med høring om en mulig sammenslåing av Nordre og Søndre Buskerud til ett politidistrikt, er et samlet politikerkorps i Sande krystallklare: Det lokale lensmannskontoret må opprettholdes og ikke svekkes! Sande kommune forutsetter at det lokale lensmannskontoret opprettholdes og at ressurstildelingen ikke blir svekket som følge av eventuelle strukturendringer, heter det i vedtaket. Et enstemmig politikerkorps etterlyste også en utredning av konsekvensene en sammenslåing til ett stort felles politidistrikt i Buskerud vil ha for organisering av drifts- og tjenesteenhetene.
I Sande kommune er det stor politisk enighet om samarbeid med lensmannsetaten i forhold til å forebygge kriminalitet. Dette er en av grunnene til at nettopp Sande fikk Norges første politiråd. Gjennom dette viste politikerne i Sande at de tok kriminalitetsforebygging, samt signalene fra storting og regjering om politiråd på alvor. Nå forventer lokalpolitikerne at politimesteren i Søndre Buskerud og justisministeren tar dem på alvor, når de sier at lensmannskontoret skal bestå og aktiviteten ikke reduseres. Det vil være et slag i ansiktet på lokalpolitikere som tar kriminalitetsforbygging på alvor dersom svaret de får er at lensmannskontoret blir nedlagt.


Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Etter å ha innhentet faglige vurderinger og gjennomført høringer blant berørte parter lokalt og sentralt, har jeg besluttet at Nordre Buskerud og Søndre Buskerud politidistrikter ikke skal slås sammen. For øvrig kan det opplyses at departementet ikke har noen annen omorganiseringssak for Søndre Buskerud til behandling.