Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1170 (2007-2008)
Innlevert: 27.05.2008
Sendt: 28.05.2008
Besvart: 10.06.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Vil Regjeringen støtte etableringen av nødvendig infrastruktur til en testpark for marin fornybar energi på Karmøy?

Begrunnelse

I klimaforliket på Stortinget ble det satt av midler til marin fornybar energi. Testsenteret for marin fornybar teknologi på Karmøy vil være viktig for at norsk forskning og norske næringsaktører kan holde et høyt internasjonalt nivå når det gjelder ny teknologi på dette feltet. Uten statlige garantier vil det ikke bli bygget nødvendig infrastruktur, og testparken vil trolig ikke bli realisert. Avgjørelsen på dette tas i disse dager.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Olje- og energidepartementet mottok 26.mai søknad fra StatoilHydro, Fred. Olsen og Lyse om støtte til etablering av testpark på Karmøy for ulike marine fornybare energiformer. Søknaden ligger nå til behandling i departementet, og det vil ikke være riktig av meg å forskuttere utfallet av behandlingen før en endelig vurdering av saken foreligger.

Jeg vil imidlertid understreke at regjeringen er opptatt av å legge til rette for utbygging av havbasert vindkraft og annen marin fornybar energi. Vi jobber nå med å utforme en strategi som skal adressere dette. Arbeidet inkluderer behovet for økt forskningsinnsats, etablering av et demonstrasjonsprogram for havbasert energi med en ramme på 150 mill. kroner i 2009, og en gjennomgang av lovgrunnlaget knyttet til konsesjoner og utbyggingstillatelser. Dette er i tråd med hva vi ble enige om i klimaforliket.

Vi har allerede i forbindelse med RNB 2008 økt forskningsinnsatsen knyttet til fornybar energi og CO2 fangst og -lagring med 70 mill. kroner, og vil i statsbudsjettet for 2009 øke innsatsen ytterligere med 230 mill. kroner. En stor del av dette vil gå til etablering av forskningssentre for miljøvennlig energi. Jeg antar at forskningsmiljøene kommer opp med et forslag om å etablere et forskningssenter innenfor havbasert energi.