Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1180 (2007-2008)
Innlevert: 28.05.2008
Sendt: 29.05.2008
Besvart: 13.06.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Mener statsråden at 40 ukers ventetid på MR-undersøkelser er medisinsk forsvarlig, og vil statsråden sørge for økte bevilgninger til Universitetssykehuset i Stavanger slik at denne avdelingen ikke blir stengt i sommer?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Helse Stavanger har et kontinuerlig fokus på maksimal utnyttelse av personell og utstyr for å avhjelpe ventetidene for radiologiske undersøkelser mest mulig. Det har over en lengre periode vært etablert en ordning med radiologisk kveldspoliklinikk. Planene om å stenge kveldspoliklinikken, som er årsaken til representanten Hornes spørsmål, er skrinlagt. Det vil imidlertid være noe redusert kapasitet i sommermånedene som følge av normal ferieavvikling.

Ventetidssituasjonen for MR-undersøkelser ved Helse Stavanger varierer avhengig av pasientenes prioriteringsstatus. Øyeblikkelig hjelp utgjør ca 60 pst. av pasientgrunnlaget og tas umiddelbart. Øvrige henvisninger som mottas ved sjukehuset prioriteres avhengig av hastegrad. Ferske tall innhentet fra Helse Vest viser at det er kontroll over ventetiden når denne ses i forbindelse med hastegrad. Dette gjelder også for CT-undersøkelser.

For inneliggende pasienter som ikke er øyeblikkelig hjelp har det vært registrert ventetid opptil 10 dager på MR. Tallet varierer meget fra uke til uke, men per 6. juni 2008 var ventetiden for inneliggende pasienter til MR undersøkelse 1 dag. Når det gjelder tilbudet til undersøkelse for kvinner med arvelig brystkreft, har ventetiden oversteget 12 måneder. Det er for lenge. Helse Vest vil sørge for at Helse Stavanger ivaretar ansvaret for årlige MR undersøkelser av disse kvinnene i tråd med nasjonale retningslinjer.

De regionale helseforetakene skal sørge for at befolkningen tilbys spesialisthelsetjenester, herunder radiologiske undersøkelser. Oppgaven kan løses enten ved å bruke egne sykehus eller ved å inngå kjøpsavtaler med private virksomheter. Helse Vest har inngått avtaler med private røntgeninstitutt i Stavanger, Haugesund og Bergen. Dette er et tilbud som kanskje særlig er aktuelt for de lavest prioriterte, og det er opplyst på instituttenes nettsider at ventetiden er mellom 16 og 44 dager. Samtidig er det store forskjeller i ventetidene mellom sykehusene, og mange pasienter kan redusere ventetiden ved å bruke retten til fritt sykehusvalg.