Skriftlig spørsmål fra Irene Johansen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1181 (2007-2008)
Innlevert: 28.05.2008
Sendt: 29.05.2008
Besvart: 05.06.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Irene Johansen (A)

Spørsmål

Irene Johansen (A): Er Jernbaneverkets strategi for utbygging av jernbanen fortsatt at jernbanen skal gå gjennom byer og tettsteder der folk bor, og ikke på utsiden, eller er den endret i gjeldende og ny NTP, ettersom utbyggingen av jernbanen gjennom Moss ikke blir gjennomført med begrunnelse fra JBV og SD i at dette prosjektet er et nærings- og byutviklingsprosjekt først og fremst og ikke bidrar til kapasitetsøkning på jernbanen; er det andre alternative trasévalg som SD og JBV prioriterer gjennom Moss?

Begrunnelse

Jernbaneprosjektet Sandbukta - Moss - Såstad er vedtatt første gang i Østfoldpakka i 1998, senere i stortingsvedtak ifm. NTP 2005 - 2015, og statsbudsjett, og i JBV sitt handlingsprogram for samme periode.
I statsbudsjettet for 2008 vedtok Stortinget å bevilge 5 mill. til videre planlegging av prosjektet.
Jernbaneverkets strategi for utbygging av jernbanen er etter det jeg har fått opplyst at jernbanen skal legges gjennom byene og tettstedene der folk bor og ikke på utsiden. En videreføring av dobbeltsporet jernbane fra Sandbukta gjennom Moss er helt i tråd med en slik strategi. Skal vi få en sammenhengende utbygging av Østfoldbanen, må dobbeltsporet også bygges gjennom Moss sentrum, i tråd med vedtatte planer. Begrunnelsen som brukes fra SD og JBV for ikke å prioritere prosjektet er at det er et byutviklingsprosjekt. Prosjektet har selvsagt by- og næringsutviklingsperspektiver i seg ettersom sporene skal gå gjennom byen og berører den og de næringsvirksomheter som ligger der.
Men trasévalget er initiert av JBV og vedtatt i NTP. Hvis det finnes alternative traseer som JBV og SD prioriterer bør dette komme fram nå ifm. ny NTP-behandling. Det er uakseptabelt at prosjektet utsettes i årevis med denne begrunnelsen uten at JBV bidrar til at prosjektet blir bygget. Jeg vil gjerne ha svar på hvilken strategi som gjelder for utbygging av jernbanen, og om den fortsatt forutsetter utbygging der folk bor gjennom byer og tettsteder.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er fortsatt Jernbaneverkets strategi for utbygging av jernbanen at den skal gå gjennom byer og tettsteder der folk bor. Dette gjelder også for Moss. Jernbaneverket har hele tiden argumentert for at det for Moss må velges en traséløsning for ny jernbane som gir mulighet for lokalisering av stasjonen i sentrum. Dette oppnås ved den valgte løsningen (alt. 2B), og derfor er det også denne løsningen som er lagt til grunn i Jernbaneverkets pågående arbeid med å sluttføre hovedplanen for prosjektet. Jernbaneverket jobber ikke med alternative løsninger til denne traseen.

Jernbaneverkets strategi for utvikling av Østfoldbanen innebærer bl.a. at det skal bygges sammenhengende dobbeltspor til Fredrikstad. Strekningen fra Sandbukta til Fredrikstad er delt inn i flere delparseller, hvorav Sandbukta – Moss og Moss – Såstad er to delparseller. Jernbaneverket anbefalte i sitt innspill til NTP 2006-2015 at en bør starte med delparsellene som gir størst nytte for jernbanen, det vil si at parsellen Haug – Onsøy bygges før Sandbukta – Moss – Såstad. Samtidig har Jernbaneverket erkjent at det kan være byutviklingsmessige og næringsmessige hensyn som tilsier at Sandbukta – Moss – Såstad bør bygges ut først, selv om det gir mindre jernbanemessig nytte. Når det gjelder prioriteringsrekkefølgen mellom prosjektene Haug – Onsøy og Sandbukta – Moss – Såstad, kan det vises til nærmere omtale i St.prp. nr. 1 (2005-2006), side 159-160) I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2006 besluttet Stortinget som kjent at Sandbukta – Moss – Såstad skulle bygges ut før Haug – Onsøy (– Seut).

Jeg viser også til mitt svar på spørsmål nr. 1182.