Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1185 (2007-2008)
Innlevert: 29.05.2008
Sendt: 29.05.2008
Besvart: 03.06.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden innføre en ordning hvor også Jernbaneverket må utbetale erstatning til passasjerer som rammes av togforsinkelser etaten selv har forårsaket?

Begrunnelse

I Dagsavisen 29. mars kan vi lese at det pågår en konflikt mellom NSB og Jernbaneverket om utbetaling av erstatning til passasjerer for togforsinkelser. NSB har i et brev til Jernbaneverket foreslått at Jernbaneverket bør utbetale erstatning til passasjerer som rammes av togforsinkelser forårsaket av Jernbaneverket.
I 2007 forårsaket Jernbaneverket hele 32 pst. av alle timene med forsinkelser i togtrafikken. Jernbaneverkets andel er økende. At også Jernbaneverket stilles økonomisk til ansvar for de forsinkelsene etaten forårsaker, kan være et viktig bidrag til å redusere forsinkelsene i togtrafikken og øke tilliten til jernbanen blant de reisende.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: NSB tok i brev av 11. januar 2008 opp med Samferdselsdepartementet spørsmålet om å utvide dagens erstatningsordning, slik at passasjerer får kompensasjon også for togforsinkelser og innstillinger som skyldes feil ved jernbaneinfrastrukturen (dvs. regress mot Jernbaneverket). Departementet har i brev av 25. februar 2008 til hhv. NSB og Jernbaneverket har uttalt seg positiv til ordninger som gjør jernbanen mer attraktiv for publikum, bedt NSB og Jernbaneverket sammen med øvrige jernbaneforetak som har tillatelse til å drive passasjertrafikk på det norske jernbanenettet, om å drøfte dette nærmere med sikte på å komme frem til en løsning. Departementet har bl.a. bedt om at de økonomiske og administrative konsekvensene av et slikt forslag blir forelagt departementet, da en ordning med regress overfor Jernbaneverket bl.a. kan få budsjettmessige konsekvenser som må håndteres i forhold til de årlige statsbudsjett. Dette har sammenheng med at Jernbaneverket som en statlig forvaltningsvirksomhet, inngår som en del av staten og får alle sine tilgjengelige midler bevilget over statsbudsjettet i konkurranse med mange andre høyt prioriterte samfunnsoppgaver.

Jeg er kjent med at NSB og Jernbaneverket fortsatt er i dialog om et eventuelt system som sikrer at passasjerene får dekket sine utgifter også i tilfeller hvor forsinkelsen eller innstillingen skyldes problemer med kjøreveien.

Jeg forventer at partene legger fram et forslag til en eventuell ordning. Først når jeg får forslaget på bordet, vil jeg kunne ta stilling til om det er aktuelt å la Jernbaneverket påta seg et utvidet ansvar i samband med forsinkelser og kanselleringer som har sin årsak i feil ved infrastrukturen, og som ikke dekkes etter dagens system. Det må i den sammenheng vurderes hvordan de totale kostnadene skal dekkes, eventuelt fordeles mellom aktørene.