Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1195 (2007-2008)
Innlevert: 29.05.2008
Sendt: 30.05.2008
Besvart: 10.06.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I henhold til et oppslag i Altaposten den 24. mai d.å. kreves det medlemskap i NSR for foreldrene for at deres barn skal prioriteres for opptak i den samiske barnehagen. Siden det forelå flere søkere enn plasser ved forrige opptak, innebar dette at kun NSR-medlemmer fikk plass for sine barn i barnehagen. Barnehagen er den eneste rent samiske barnehagen i Alta, og har 85 pst. offentlig tilskudd.
Hvordan vurderer statsråden en slik praksis, og mener statsråden at barnehagen bør endre sine opptakskriterier?

Begrunnelse

Samiske barn bør ha muligheter både for å lære samisk kultur og språk og å snakke på sitt eget morsmål i barnehagen. I samiske områder er det derfor både ønskelig og nødvendig å tilrettelegge for barnehager som ivaretar disse hensynene. Men det er etter mitt syn helt urimelig å stille krav til foreldrenes politiske (eller religiøse) tilhørighet som opptakskriterium på bekostning av det generelle hensyn til alle andre barn som har det samme behovet. Med bakgrunn i at barnehagen mottar 85 pst. offentlig driftsstøtte blir dette slik jeg ser det særlig urimelig. Etter mitt syn bør det knyttes forpliktelser til driftsstøtten som motvirker slike utslag.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Opptak til barnehage vert regulert i barnehagelova §§ 12 og 13 og forskrift om saksbehandling ved opptak i barnehage. Barnehagen sine opptakskriterium skal etter lova § 7 gå fram av barnehagen sine vedtekter.

I lova § 12 er det fastset at alle godkjente barnehagar i kommunen er pliktige til å samarbeide om opptak. Det skal vere ein samordna opptaksprosess der det skal tas omsyn til barnehagane sitt mangfald og eigenart. Ved sjølve opptaket skal ein leggje vekt på brukarane sine ønskjer og behov. Ein samordna opptaksprosess skal sikre likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehagar.

Etter lova § 13 har barn med nedsett funksjonsevne og barn som det er fatta vedtak om etter lov om barneverntenester §§ 4-12 og 4-4 anna og fjerde ledd, ein lovfesta rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Utover plikta til samordna opptaksprosess i lova § 12 og rett til prioritet § 13, legg ikkje barnehagelova føringar på opptaksprosessen i barnehagen. Etter lova § 7 og § 2 i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage, skal barnehagen sine vedtekter definere barnehagen sin opptakskrets og opptakskriterium. Det er eit krav at desse skal vere objektive og ikkje i strid med anna regelverk, dei kan til dømes ikkje vere diskriminerande, og dei skal kunne etterprøvast. Så lenge desse vilkåra er oppfylte, står barnehagen fritt til å fastsette opptakskriteria. I utgangspunktet er derfor ikkje den aktuelle barnehagen sitt krav om medlemsskap i NSR for å få prioritet til barnehageplass i strid med barnehagelova, men eg vil foreta ei nærmare vurdering av dei prinsipielle sidene ved dette spørsmålet.

Departementet har ikkje høve til å knytte forpliktingar til stønaden til drift, ut over det som allereie følgjer av barnehagelova med forskrifter.