Skriftlig spørsmål fra Åge Starheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1197 (2007-2008)
Innlevert: 30.05.2008
Sendt: 30.05.2008
Besvart: 10.06.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Åge Starheim (FrP)

Spørsmål

Åge Starheim (FrP): Eg viser til brev frå Sogn og Fjordane FrP sendt til styret i Helse Førde v/styreleiar, datert 30.05.08, der dei stiller nokre spørsmål og påpeikar mangel på heilheitstenking. Kopi av brevet er også sendt statsråden.
Vil statsråden, som foretaksmøte på denne bakgrunn instruere Helse Førde til å gje Sogn og Fjordane FrP ei grundig utredning og svar før nytt styremøte i Helse Førde 20.06.08 på dei spørsmål som er stilt i ovannemnde brev?

Begrunnelse

Bakgrunn for brevet er at styremedlem i Helse Førde, Harry Mowatt, på styremøte 29.05.08 gjorde framlegg om sentralisering av akuttberedskap innanfor ortopedi ved lokalsjukehusa på Nordfjordeid og Lærdal. Det administrasjonen i Helse Førde har av styret fått ordre om å utrede vil medføre kun dagkirurgi ved desse lokalsjukehusa. Det ein ikkje kan sjå ut ifrå styrevedtaket er om administrasjonen skal utrede hvilke konsekvensar dette vil medføre for den øvrige drift ved desse lokalsjukehusa.
Det er forlangt utredning og svar på følgjande tre spørsmål:
Vil eit slikt vedtak medføre kun mottak av fødande på dagtid?
Kva vil bortfall av kompetanse medføre for framtidig rekruttering av spesialistar ved desse sjukehusa?
Kva tiltak vil Helse Førde setje i gang innanfor ambulansetenesta for å sikre eit fullverdig tilbod innanfor ortopedisk akuttberedskap?
Det er forlangt at utredning og svar på desse tre spørsmåla vert gitt av Helse Førde før nytt styremøte den 20.06.08.
Elles vert det vist til brevet frå Sogn og Fjordane Frp til Helse Førde, datert 30.05.08, som også statsråden har fått kopi av.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg vil først presisere at eierstyring må skje innenfor helseforetakslovens system. Dette innebærer at jeg som statsråd kun utøver eierstyring gjennom foretaksmøtet i de regionale helseforetakene, og at disse igjen utøver eierstyring gjennom foretaksmøtet i underliggende helseforetak. Jeg mener dessuten at en i utgangspunktet skal være tilbakeholden i forhold til bruk av eierstyring i enkeltsaker, og at det skal være en viss vesentlighet knyttet til en enkeltsak før en benytter dette virkemidlet (jfr. helseforetakslovens § 30). Jeg mener at spørsmålet om å gi et eventuelt pålegg om å gjennomføre en utredning til Sogn og Fjordane FrP ikke kvalifiserer til å benytte dette virkemidlet. Jeg mener imidlertid at helseforetak generelt bør søke å besvare spørsmål knyttet til virksomheten når disse reises på den lokale politiske arenaen, slik som i denne saken.

Når det gjelder den aktuelle saken, så har jeg fått en kort orientering fra Helse Vest RHF. Styret i Helse Førde HF behandlet i styremøte 29. mai 2008 sak 38/08 V Styrerapportering nr 4 (1. tertial) – 2008. Styret tok rapporteringen til orientering og gjorde følgende vedtak:

1. Styrerapport nr. 4 for 2008 vert teken til orientering.

2. Styret syner til eigne vedtak når det gjeld oppfølging av varsla avvik på økonomiområdet, og ber om at tiltaksgjennomføringa får naudsynt prioritet i alle delar av organisasjonen.

3. Resultatmålet for 2008 står fast uavhengig av årsak til avvik.

4. Styret legg til grunn at ytterlegare tiltak vert sette i verk for å sikre at resultatmålet vert nådd.

5. Det vert tatt kontakt med eigar med sikte på auke i antall overvektsoperasjoner for 2. halvår 2008, under føresetnad av same finansiering.

6. Helse Førde ønskjer å vere ein aktiv part i det regionale arbeidet med overvektskirurgi. Av økonomiske årsaker (knytt til ansvar for fristbrot) seier Helse Førde frå seg regionfunksjonen/regionsenterfunksjonen for overvektskirurgi.

Under behandlingen av saken kom det opp spørsmål om beredskapsordningen knyttet til ortopedi. Spørsmålet ble brakt opp av et av styrets medlemmer. Spørsmålet som ble reist, førte ikke til noen realitetsdrøfting i styret knyttet til organiseringen av den ortopediske akuttberedskapen. Styret gjorde heller ikke noe vedtak relatert til spørsmålet verken i form av å gjøre endringer i organiseringen av akuttberedskapen innenfor ortopedi, eller i forhold til å be administrasjonen om å utrede dette nærmere.

Det følger av foreløpig protokoll fra det aktuelle styremøtet at ”styremedlem Mowatt etterspør ein rapport om berdskapsmodellar i ortopedi til møte i juni”. Styret gjorde som nevnt ikke noe vedtak om dette, men Helse Vest RHF har etter hva jeg har forstått, lagt til grunn at administrerende direktør vil komme tilbake til spørsmålet i en senere sak.

Helse Vest RHF har overfor meg uttrykt at det fra deres side er viktig å understreke at det på det nåværende tidspunkt ikke er aktuelt å ta opp igjen spørsmål eller problemstillinger knyttet til organiseringen av tjenestetilbudet i Helse Førde HF der det er gjort vedtak i foretaksmøtet, blant annet om fødetilbudet i Lærdal. Helse Vest RHF har videre lagt til grunn at Helse Førde HF vil besvare brevet fra Sogn og Fjordane Frp i tråd med dette.