Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:1198 (2007-2008)
Innlevert: 30.05.2008
Sendt: 30.05.2008
Besvart: 06.06.2008 av justisminister Knut Storberget

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Hvordan vil statsråden medvirke til at politiet i Dalane får ressurser som sikrer at det alltid er folk på vakt, også på kvelds- og nattestid?

Begrunnelse

Av oppslag i lokalavisen Dalane Tidende framgår det at politiet i Dalane har en så anstrengt ressurssituasjon at det flere ganger i vår har forekommet at det ikke har vært folk på jobb på kvelds- og nattestid. Dette inntreffer når det er behov for å erstatte folk som er sjuke, på kurs eller i retten. Situasjonen i Dalane henger nøye sammen med de knappe ressursene som er tilgjengelige for Rogaland politidistrikt.
I Dalane-regionen vil det påvirke trygghetsfølelsen på en negativ måte dersom man ikke vet om det er tilgjengelig politi på vakt. Det har forekommet potensielt alvorlige situasjoner hvor de som tar kontakt med politiet, får beskjed om at det ikke er tilgjengelig politi som kan assistere. Dette er uholdbart og i strid med de løfter som ble gitt da hele Dalane-regionen og Sirdal ble gjort til et vaktdistrikt.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Politibudsjettet er økt med en halv milliard kr i perioden 2006 - 2008. I tillegg til dette kommer kompensasjon for lønns- og prisstigning. Det er således store økninger som er foretatt de senere år. Det er Politidirektoratet som fordeler budsjettet til politidistriktene på bakgrunn av det årlige budsjettet som vedtas av Stortinget. Politidistriktene tildeles en ramme og det er opp til politimesteren å anvende ressursene i politidistriktene på en slik måte at det gir en mest mulig effektiv kriminalitetsbekjempelse og best mulig resultater på alle de områder politiet har ansvaret for. Jeg vil i denne forbindelse vise til St.meld. nr. 22 (2000-2001) Politireform 2000 Et tryggere samfunn, jf Innst. S. nr. 241 (2000-2001) hvor prinsippene for rammebudsjettering i politiet er beskrevet.

Politidirektoratet opplyser at Rogaland politidistrikt har som intensjon at det alltid skal være en politipatrulje i Dalane. Dette tar også bemanningsplanen til politidistriktet høyde for. Problemet i første kvartal var at Dalane hadde fire vakanser, noe som medførte at det ble svært vanskelig å dekke opp tjenesten. Selv om de nå er fulltalllige, kan det bl.a. pga sykdom være problematisk å dekke opp tjenesten.

Det vil alltid være politipatruljer i Stavanger/Sandnes området som vil bli sendt til Dalane hvis det oppstår alvorlige hendelser som man ikke har kapasitet til å håndtere lokalt. Det vil ta noe lengre tid før denne patruljen kommer fram.

Politidirektoratet har fått i oppdrag å utrede politi- og lensmannsetatens utdannings- og bemanningsbehov, både når det gjelder politiutdannet personell og personell med annen utdanning, frem til år 2015. Denne utredningen vil bli overlevert Justisdepartementet om kort tid. Jeg vil ut fra dette vurdere hvordan den framtidige bemanningen i politiet bør være.