Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1210 (2007-2008)
Innlevert: 02.06.2008
Sendt: 03.06.2008
Besvart: 10.06.2008 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Kan statsråden gi tilbakemelding på hvorvidt han vil bidra til at regelverket for fremtiden likestiller verv i fylkeskommunen med verv i primærkommuner i forhold til fritaksgrunner etter domstolloven?

Begrunnelse

Undertegnede er blitt gjort kjent med at det gjelder ulike fritaksgrunner hvis man skal møte som meddommer avhengig om man er fylkestingsrepresentant eller kommunestyrerepresentant.
I vedlagte veiledning under ”Hvilke fritaksgrunner gjelder?” står det nevnt medlem av fylkesting, mens andre offentlige verv som hovedregel ikke regnes som lovlig forfallsgrunn.

http://www.domstol.no/DAtemplates/Article____16832.aspx?epslanguage=NO

Det virker på meg ikke logisk at kommunestyrer og fylkesting etter lovverket på dette punktet ikke er likestilt all den tid man ellers i lovverket sidestiller disse to folkevalgte organene. Slik undertegnede ser det, innebærer dette en lite logisk forskjellsbehandling av folkevalgte verv.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det å gjøre tjeneste som meddommer i domstolene er en svært viktig samfunnsoppgave. Lekdommerelementet er sentralt i strafferettspleien, og det er viktig at de innkalte meddommere møter slik de har plikt til, slik at straffesaksavviklingen kan skje som planlagt. Domstolloven § 90 gir snevre rammes for fritak fra tjenesten som meddommer i retten. Domstolloven § 90 annet ledd har følgende ordlyd:

”Gyldig fravær foreligger hvis sykdom eller andre hindringer gjør det umulig eller uforholdsmessig byrdefullt å møte. Offentlige verv, unntatt militærtjeneste og tjeneste for høyere rett, skal vanligvis ikke regnes som gyldig fravær for lagrettemedlemmer og meddommere.”

Lovens ordlyd skiller ikke mellom kommunale og fylkeskommunale verv, og innebærer således ingen ulogisk forskjellsbehandling av ulike folkevalgte organer.

”Veiledning for lekdommere” (2008), som representanten viser til, er utarbeidet av Domstoladministrasjonen. I punkt 5.1 i veiledningen er det uttrykt at ”[d]en som er medlem av fylkesting (…) har også lovlig forfallsgrunn. Andre offentlige verv er som hovedregel ikke lovlig forfallsgrunn.”

Veilederens formulering bygger på den gamle domstolloven § 105 annet ledd, som ble opphevet ved lov 15. juni 2007 nr. 38. Domstoladministrasjonen er blitt orientert om det spørsmålet representanten tar opp, og har signalisert at veiledningen vil oppdateres på dette punkt.