Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til statsministeren

Dokument nr. 15:1213 (2007-2008)
Innlevert: 03.06.2008
Sendt: 03.06.2008
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 10.06.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Ulf Leirstein (FrP)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Deler statsministeren statsråd Helga Pedersens omtale av SSB, slik hun ga uttrykk for i Stortinget den 2. juni 2008?

Begrunnelse

I forbindelse med Stortingets møte 2. juni 2008, i en replikkordveksling, uttalte statsråd Helga Pedersen følgende på bakgrunn av et spørsmål fra Fremskrittspartiets representant Bård Hoksrud:

"Jeg er ikke betrygget av at Fremskrittspartiet har funnet en forsker helt innerst i kottet på Statistisk sentralbyrå som støtter deres oljepengebruk ..."

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har foretatt seriøse vurderinger og beregninger av FrPs alternative statsbudsjett de siste årene, og har publisert sine konklusjoner. Når SSB publiserer sin analyse, er dette basert på faglige vurderinger, og byrået som sådan står ansvarlig for beregninger og vurderinger, og altså ikke en enkelt "... forsker helt innerst i kottet".
SSB er en anerkjent statlig institusjon, og således rammer en slik karakteristikk fra en statsråd hele SSB som organisasjon.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Da jeg i et replikkordskifte i Stortinget 2. juni viste til at Fremskrittspartiet hadde funnet en forsker innerst i et kott på Statistisk sentralbyrå som støttet deres oljepengebruk, så var ikke mitt poeng å starte en diskusjon om status og størrelsen på kontorene til de forskerne på SSB som har befattet seg med analyser av Fremskrittspartiets budsjetter.

Poenget mitt var og er at det er bred enighet i det økonomiske fagmiljøet om at Fremskrittspartiets oppskrift om å forlate handlingsregelen og å bruke mye mer i oljepenger vil skade norsk økonomi, gi økt rente og økt kostnadsvekst. Også SSBs forskningsdirektør, Ådne Cappelen har ved flere anledninger bekreftet at han deler dette synet. For eksempel understreket han det til DN 23. januar 2007, og 15. desember 2006.

I forbindelse med statsbudsjettet for 2007 og 2008 ba Fremskrittspartiet SSB gjøre en modellanalyse av sitt alternative budsjett. Konklusjonen til SSB var at Frps politikk ikke ville påvirke renta. Selv om SSB har som en av sine oppgaver å utføre modellberegninger for politiske partier er det viktig å være klar over at denne type beregninger har klare begrensninger og innebærer ikke "godkjenningsstempel" fra SSB til Frps politikk. Det er jo selvsagt slik at de svarene SSB får ut av sine regnestykker er avhengige av hvilke tall man putter inn i dem. Og Fremskrittspartiet fortalte ikke SSB hele historien. Når SSB kunne konkludere med at Frp sitt budsjett ikke vil føre til høyere rente, så hadde man for eksempel ikke tatt hensyn til store utgiftsposter som utenlandsbudsjett og sletting av bompengegjeld. I tillegg kommer alle de milliardene som FrP lover utenom sine egne alternative budsjetter, nemlig gjennom et utall private forslag (dok 8-forslag).

I replikkordskiftet med representanten Bård Hoksrud påpekte jeg at det ikke holder å overbevise Statistisk sentralbyrå; sentralbanksjefen må også være overbevist. Det er altså Norges Bank og ikke SSB som fastlegger styringsrenta. Derfor bør det tillegges avgjørende vekt når både sentralbanksjefen og tidligere visesentralbanksjef Jarle Bergo ved flere anledninger har vært meget klare på at renta vil øke dersom oljepengebruken øker kraftig.

Visesentralbanksjef Jarle Bergo svarte for eksempel følgende på spørsmål om SSB sine beregninger var riktige, på pressekonferanse 25. januar 2007:

”Generelt tror jeg den normale reaksjonen i en sentralbank, i en situasjon med etterspørselstimulans og full kapasitetsutnyttelse og press på ressursene, vil være å stramme til i rentepolitikken gjennom å øke renten. Dette vil være i samsvar med vårt tenkesett og vår vurdering av økonomiens virkemåte.”