Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1218 (2007-2008)
Innlevert: 03.06.2008
Sendt: 04.06.2008
Besvart: 13.06.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Statsråd Navarsete har ved flere anledninger henvist spørsmålet om å få Sunnhordland Lufthavn på Stord inn på kortbanenettet, til arbeidet med NTP-rulleringen.
Kan statsråden nå svare på om hun vil legge til rette for en overføring av flyplassen til Avinor sitt flyplassnett, i sitt arbeid med NTP som nå har startet i departementet?

Begrunnelse

Nok en gang har Sunnhordland Lufthavn møtt store utfordringer ved at selskapet som trafikkerte lufthavnen, Coast Air, gikk konkurs tross godt belegg på Oslo-Stord-ruta.
Nå har næringslivet og kommunen stilt opp med garantier for å få på plass en midlertidig løsning, som skal avløses av et mer permanent tilbud med nytt selskap senere i sommer.
Igjen viser dette at flyplassen er levedyktig, men uvissheten om fremtidig eierskap gir lite stabile fremtidsutsikter. Staten er med på å finansiere oppgradering/nybygg av brannstasjonen ved flyplassen som nå er under oppføring. Det vil være en stor fordel for alle involverte om statsråden allerede nå kan tilkjennegi om hun vil støtte ønsket fra lokale krefter, og klare signaler fra et bredt politisk miljø på stortinget, om overføring av flyplassen til Avinors system og det norske kortbanenettet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Omfanget av det regionale lufthavnnettet innenfor Avinor ble fastlagt ved Stortingets behandling av St. meld. nr. 15 (1994-95), jf. Innst. S. nr. 128 (1994-95). I svar på skriftlig spørsmål om Notodden lufthavn fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud har jeg tidligere sagt at jeg i lys av utviklingen finner det naturlig å ta spørsmålet om flyplassnettet opp på nytt i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010-2019. Dette vil også omfatte Stord lufthavn, Sørstokken.

En utvidelse av lufthavnnettet vil ha økonomiske konsekvenser for Avinor. Det bør derfor foretas en grundig utredning. Et viktig element i en utredning vil være den trafikale nytten for befolkning og næringsliv vurdert opp mot de økonomiske konsekvensene for Avinor og virkningene på andre lufthavner.