Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1222 (2007-2008)
Innlevert: 03.06.2008
Sendt: 04.06.2008
Besvart: 11.06.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Direktoratet for Naturforvaltning har i brev til departementet den 23.4. anbefalt at prøveordningen for statlig leie av jaktrett innenfor ulverevir, avvikles. Direktoratets standpunkt er langt inn i de politiske betraktninger nedfelt av en enstemmig komité i rovviltforliket. Faren er dermed stor for at hele utredningen bak konklusjonen er gjort i dette lys. De berørte føler da også at de ikke er hørt i saken.
Er det direktoratet eller departementet som skal ta stilling til hvilke prinsipper som skal gjelde i slike saker?

Begrunnelse

En enstemmig komité sa i innstillingen om rovviltforliket at "Komiteen har merket seg at det i 2001 ble gjennomført en forsøksordning med leie av jaktterreng innenfor ulverevir. Komiteen ønsker å videreføre dette forsøket med sikte på en senere vurdering og evaluering av ordningen". Direktoratet skriver i sitt brev at "av prinsipp mener vi det ikke er i tråd med intensjonene i viltloven......". Det er bemerkelsesverdig at direktoratet vektlegger sine egne prinsipper og betraktninger i forhold til en slik sak. Dette blir ennå mer bemerkelsesverdig når saksutredningen inneholder konklusjoner som baserer seg på erfaringer fra andre områder enn det denne prøveordningen gjaldt for og at konklusjonene har falt uten at, utifra den informasjon jeg har mottatt, grunneiersiden og brukerinteressene er konsultert om innholdet i sluttrapporten.
Direktoratets konklusjon egner seg godt som "bensin på konfliktbålet", men er desto mindre egnet til å forsøke å skape ro rundt rovviltproblematikken. Direktoratet mener "av prinsipp" at leieordningen skal avvikles, men ser ikke at et slikt prinsipp vil forsterke konfliktnivået. Det er bemerkelsesverdig, sett i lys av at direktoratet skal være en objektiv aktør i en prosess mot å forsøke å utforme en rovviltpolitikk som skaper mindre konflikter enn i dag.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: I 2001 ble det gjennomført en forsøksordning med leie av jaktterreng innenfor ulverevir. Ved behandlingen av St. meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur, jf. Innst. S. nr. 174, ønsket energi- og miljøkomiteen å videreføre dette forsøket med sikte på en senere vurdering og evaluering av ordningen.

Dette er fulgt opp ved at det er gjennomført en prøveordning med statlig leie av jaktrett på elg innenfor ulverevir i Hedmark i 2006 og 2007. Direktoratet for naturforvaltning har på oppdrag fra Miljøverndepartementet formidlet erfaringene med prøveordningen i brev av 23. april 2008. Uttalelser fra blant annet Fylkesmannen i Hedmark og lokale rettighetshavere har inngått i grunnlaget for direktoratets vurderinger. Det er naturlig at ulike aspekter ved prøveordningen er belyst i en slik oppsummering, herunder effekter på konfliktsituasjonen og forholdet til viltlovens formål.

Jeg har merket meg direktoratets anbefaling om at ordningen bør avvikles. Når Miljøverndepartementet skal ta stilling til prøveordningen vil både direktoratets vurderinger og øvrige innspill i saken bli tatt i betraktning.