Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1234 (2007-2008)
Innlevert: 05.06.2008
Sendt: 05.06.2008
Besvart: 13.06.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Varanger kraft søkte konsesjon til bygging av vindkraftprosjektet Rakkucearo i Berlevåg kommune i 2006. De er lovet behandling av søknad tidligst i 2009, med begrunnelse i manglende saksbehandlingskapasitet og manglende overføringskapasitet. Prosjektet omtales som lite kontroversielt lokalt. Til tross for Regjeringens uttalte ambisjon om storstilt vindkraftutbygging må aktørene likevel utsette prosjektet inntil videre.
Vil statsråden foreta seg noe for å få fortgang i utbyggingen av dette vindkraftprosjektet?

Begrunnelse

Regjeringen har store ambisjoner om etablering av 3 twh vindkraft innen 2010. Svært mange vindkraftutbygginger er omstridte av ulike årsaker. På slike steder bør man være forsiktig med å fremtvinge realisering av vindkraftprosjekt, selv om regjeringen har lagt opp til det i Austevoll kommune. I mange kommuner er derimot en positiv holdning til vindkraftprosjekter, slik som i denne saken. Da fremstår det som uforståelig at saksbehandling skal ta flere år.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Fornybar energi er et viktig satsingsområde for Regjeringen. Vi ønsker å bidra til å utløse investeringer blant annet i vindkraftutbygginger.

Det arbeides med mange vindkraftprosjekter i Norge. Flere anlegg har fått konsesjon, og mange prosjekter ligger til konsesjonsbehandling.

Behandlingstiden for en vindkraftkonsesjon varierer betydelig. Det er mange faktorer som påvirker tidsbruken for konsesjonsbehandling. Konfliktgrad, kompleksitet og behov for koordinert behandling med andre søknader i samme område er forhold som varierer fra sak til sak. Overføringskapasiteten i nettet i Finnmark er begrenset. Vindkraftprosjektene må derfor tilpasses den kapasiteten som er ledig. Olje- og energidepartementet har til behandling klagesak for Skallhalsen vindkraftverk. NVE vil ferdigbehandle søknaden om bygging av Ràkkocearro vindkraftverk når klagen på Skallhalsen er avgjort.

De siste årene har det vært en svært stor økning i antallet konsesjonssøknader til NVE. Denne betydelige pågangen har medvirket til en forlenget behandlingstid for konsesjonssøknader. Til tross for styrking av NVEs saksbehandlingskapasitet i 2007, har behandlingstiden ikke blitt redusert grunnet det svært store tilfanget av antallet innkomne søknader. NVEs budsjett er i 2008 økt ytterligere, og disse midlene skal blant annet benyttes til å styrke NVEs konsesjonsbehandlingskapasitet. På den måten vil behandlingstiden for den enkelte søknad om fornybar kraftutbygging reduseres.

Uavhengig av de enkelte søknader som er til behandling i NVE, er jeg på generelt grunnlag opptatt av at saksbehandlingstiden skal ned, uten å svekke kvaliteten på saksbehandlingen til ulempe for berørte interesser.