Skriftlig spørsmål fra Gunn Olsen (A) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1238 (2007-2008)
Innlevert: 05.06.2008
Sendt: 06.06.2008
Besvart: 20.06.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Gunn Olsen (A)

Spørsmål

Gunn Olsen (A): Er intensjonene at lønnsforskjellene skal utjevnes?

Begrunnelse

Når nå tre etater er i ferd med å samlokaliseres i NAV, blir det fra flere hold gitt uttrykk for stor frustrasjon i forhold til feksp. lønnsspørsmål. Dette gjelder i stor grad de som kommer fra den kommunale sosialetaten. Det hevdes at ansatte med høgskoleutdanning fra sosialetaten har lavere lønn enn saksbehandlere uten utdanningen, som f.eks. kommer fra gamle A-etat eller fra trygdekontoret, der lønnsbetingelsene har vært bedre.
Det meldes om at dette fører til konflikter i en hverdag som er krevende.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg vil fremheve at lønnsforholdene ved NAV-kontorene i første rekke er et spørsmål som må håndteres av Arbeids- og velferdsetaten og de aktuelle kommunene. Imidlertid vil jeg videreformidle informasjon jeg har mottatt fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Tidligere Aetat og trygdeetaten hadde ikke identisk lønnspolitikk for ansatte i sin førstelinje da Arbeids- og velferdsetaten ble etablert. Dette har ulike årsaker. Kompetansemessige forhold, oppgavenes kompleksitet og ulik vurdering av hvordan kodene i lønnsplanheftet i Hovedtariffavtalen for Staten skulle brukes skapte noen ulikheter. For disse ansatte er forskjeller grepet fatt i ved de lokale forhandlingene i etaten. I dag er det ifølge direktoratet vanskelig å påstå at statsansatte i NAV-kontorene systematisk har ulik lønn avhengig om de tidligere var ansatt i aetat eller trygdeetaten. Det er likevel en rekke enkelttilfeller hvor det er behov for å rette opp lønnsulikheter. Dette har både etaten og organisasjonene fokus på i etatens felles lønnspolitikk.

Ved etableringen av et NAV-kontor kommer det imidlertid til syne at det kan være ulik avlønning av statlig og kommunalt ansatte.

NAV-kontorene er under etablering, og det foreligger så langt ingen systematisk oversikt over forskjeller i lønn mellom statsansatte og deres kommunale kolleger. Det finnes imidlertid flere eksempler både på at statlig ansatte har høyere lønn enn kommunalt ansatte og det motsatte. Samtidig har Arbeids- og velferdsetaten verken formell eller reell mulighet til å påvirke lønnsplasseringen av kommunalt tilsatte. Dette er kommunesektorens anliggende. Det kan legges til at jeg har mottatt opplysninger fra Arbeids- og velferdsetaten om at enkelte kommuner for egen del har gått inn for å utjevne uhensiktsmessige lønnsforskjeller mellom kommunalt ansatte og statlig ansatte ved NAV-kontor.