Skriftlig spørsmål fra Torstein Larsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1242 (2007-2008)
Innlevert: 06.06.2008
Sendt: 06.06.2008
Besvart: 19.06.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Torstein Larsen (FrP)

Spørsmål

Torstein Larsen (FrP): Representant for regjeringspartiene Ola Borten Moe (SP) sa til Trønderavisa 14.03.2006 at: ”Det ligger helt fast at Midt-Norge ikke skal bli eget prisområde, og dermed må betale dyrere strøm. Blir strømmen dyrere skal det fordeles likt over hele landet.” Noen måneder senere ble allikevel et eget prisområde innført, og prisene har variert kraftig siden. Ekstrakostnadene påføres befolkningen i Midt-Norge, noe som synes svært urimelig.
Når kan Midt-Norge forvente at "eget prisområde" blir opphevet?

Begrunnelse

Ekstrakostnadene for en familie med årsforbruk på 20000 kwh, vil få en ekstra regning på 4000 kroner ved en prisforskjell på 20 øre pr kwh.
I tillegg går nå flere ut og frykter at økte strømutgifter kan medføre nedleggelse av arbeidsplasser:
http://www.adressa.no/nyheter/moreromsdal/article1094549.ece

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Siden inngangen av det nye året har kraftprisene i Sør-Norge stort sett vært noe lavere enn kraftprisene i Midt- og Nord- Norge. De siste par månedene har imidlertid prisforskjellen mellom Sør- Norge og den nordlige landsdelen økt, noe som skyldes ekstraordinære forhold i Sør- Norge.

Det er viktig å presisere at prisene i Midt- og Nord-Norge ikke har vært unormalt høye sammenlignet med resten av Norden, men snarere at prisene i Sør-Norge har vært unormalt lave. For eksempel endte gjennomsnittsprisen for prisområdet Sør-Norge onsdag 14. mai 2008 på 8,2 øre/kWh, mens gjennomsnittsprisen i Midt-Norge samme dag var på 28,3 øre/kWh. Dette viser at vi har en ekstraordinær situasjon i sør som først og fremst skyldes begrenset overføringskapasitet mellom Sør-Norge og Midt- og Nord- Norge, samt mellom Sør- Norge og resten av det nordiske kraftmarkedet. I tillegg er ressurssituasjonen i Sør-Norge svært god, med høy magasinfyllingsgrad og mye snø i fjellet. Dermed har tilbudet av kraft vært høyt i forhold til forbruket. Dette har presset prisen i Sør-Norge ned slik at den i den siste tiden har vært vesentlig lavere enn i resten av markedet, inkludert både Midt- og Nord-Norge.

En medvirkende årsak til den begrensede kapasiteten fra Sør- Norge har vært tekniske problemer på flere overføringsforbindelser. Statnett forventer at prisforskjellen mellom Sør- Norge og øvrige prisområder blir mindre når utvekslingskapasiteten med resten av markedet er tilbake på normalt nivå. Situasjonen er ventet å forbedre seg vesentlig i løpet av sommeren. Nettforsterkninger fra Midt-Norge til Sør-Norge vil være avgjørende for prisforskjellene mellom landsdelene. Den planlagte kraftledningen Ørskog - Fardal er viktig i denne sammenheng. Statnett mener at prisforskjellene i hovedsak vil opphøre med denne linjen på plass.

Statnett er ansvarlig for å inndele Norge i flere prisområder ved forventet energiknapphet i et geografisk avgrenset område eller for å håndtere store og langvarige flaskehalser i regional- og sentralnettet. Formålet med prisområdet i Midt- Norge er å bedre krafttilgangen og forsyningssikkerheten i området. Inndeling i prisområder er ikke noe nytt, Norge har siden begynnelsen av 70-tallet vært delt inn i to prisområder, ett sør og ett nord for Dovre.

Midt-Norge er et strukturelt underskuddsområde. Dette kommer blant annet til uttrykk ved at Midt-Norge er det eneste prisområdet som har vært netto importør av kraft i perioden etter at prisområdet ble innført. Det vil si at området har hatt større forbruk enn produksjon av kraft i perioden, hele 20 % av forbruket har vært dekket gjennom import.

For Regjeringen er det en målsetting at forskjellen i kraftpriser i ulike deler av Norge ikke er stor. Derfor er det viktig at langsiktige løsninger kommer på plass. Jeg vil understreke at det kreves flere ulike tiltak for å bedre forsyningssikkerheten i dette området. Dette arbeidet er vi godt i gang med. Økt overføringskapasitet, energiomlegging og ny produksjon er nødvendig for å sikre en robust løsning for kraftforsyningen i Midt-Norge i årene som kommer.