Skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1252 (2007-2008)
Innlevert: 10.06.2008
Sendt: 11.06.2008
Besvart: 17.06.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ingrid Heggø (A)

Spørsmål

Ingrid Heggø (A): Kraftverka Tyin, Fortun, Moflåt og Mål har heimfall mellom 2049 og 2057. I avtalen Hydro inngjekk med staten om kjøp av kraftverka forplikta selskapet seg til å nytte krafta i kraftintensiv industri. Krafta frå Tyin og Fortun skal nyttast slik i Årdal. Kraftverka i Røldal Suldal har heimfall i 2022. Av konsesjonsvilkåra framgår det at krafta skal nyttast i industriell verksemd på Vestlandet.
Er Hydro framleis bunden av avtalen og konsesjonsvilkåra i lovframlegget om heimfall og off. eigarskap av vannkraftresursane?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: I Ot.prp. nr. 61 (2007-2008) Om lov om endringer i lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. (industrikonsesjonsloven) og i lov 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer (vassdragsreguleringsloven) foreslår Regjeringen endringer som vil konsolidere og styrke det offentlige eierskapet til vannkraften.

Hydros avtale med staten om foregrepet hjemfall og tilbakesalg av kraftverkene Tyin, Fortun, Moflåt og Mæl har et vilkår om at kraften fra Tyin og Fortun er forutsatt nyttet til Hydros kraftintensive virksomhet i Årdal. I eget konsesjonsvilkår i tillatelsen til erverv og regulering i Røldal-Suldalsvassdragene heter det: ”Uten departementets samtykke kan den del av kraftproduksjonen som ikke disponeres av staten bare nyttes i industriell produksjon på Vestlandet.” Nevnte avtale- og konsesjonsvilkår vil ikke berøres av endringene Regjeringen foreslår i Ot.prp. nr. 61 (2007-2008).