Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1264 (2007-2008)
Innlevert: 11.06.2008
Sendt: 12.06.2008
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 20.06.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Vil statsråden sørge for at konsesjonsrevisjonene blir innkorporert som del av prosessene med å utarbeide tiltaksplaner?

Begrunnelse

NVE skal revidere konsesjoner for vannkraftverk som er mer enn 50 år gamle. Stortinget har slått fast at dette "vil i første rekke gjøre det mulig å sette nye vilkår for å rette opp skader på miljøet", som for eksempel biotopjusteringer og minstevannsføring. Samtidig er regjeringen med utgangspunkt i EUs rammedirektiv for vann i gang med å utarbeide helhetlige og sektorovergripende tiltaksplaner for mange vannområder.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Stortinget vedtok ved lovendring i 1993 at revisjon av konsesjoner for vassdrags-reguleringer skal foretas innenfor de rammer som fremgår av vassdragsregulerings-loven.

Arbeidet med å gjennomføre EUs vanndirektiv er nå i gang. Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), gjennomfører vanndirektivet i norsk rett. I første planfase skal det utarbeides regionale forvaltningsplaner for utvalgte vannområder. En sentral del av forvaltningsplanen er tiltaksprogrammet.

Tiltaksprogrammet skal oppsummere alle relevante tiltak som er fastsatt i eller i medhold av gjeldende lover og forskrifter. Tiltaksprogrammet skal omfatte alle relevante typer av tiltak som i tillegg foreslås for å oppfylle miljømålene. Tiltaksprogrammet vil derfor kunne inkludere både vedtatte tiltak etter at vassdragsmyndighetene har fastsatt vilkår for revisjon av vassdragsregulerings-konsesjoner, og aktuelle tiltakstyper som er foreslått.

Revisjoner av konsesjonsvilkår vil således være et virkemiddel for å vurdere avbøtende tiltak som blir foreslått innenfor vannforskriftens rammer. Avbøtende tiltak for vassdragsreguleringer pålegges av vassdragsmyndighetene med hjemmel i vassdragsreguleringsloven.