Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1266 (2007-2008)
Innlevert: 12.06.2008
Sendt: 12.06.2008
Besvart: 16.06.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): I statsbudsjettet for 2008 står det under Kap. 276 post 70 at Teknisk fagskoleutdanning er et toårig tilbud om fagskoleutdanning i fylkeskommunal regi. Det er kun tekniske fagskoler som får tilskudd pr. i dag.
Er det noe hinder for at godkjent teknisk fagskoleutdanning kan ha kortere utdanningsløp ned til et 1/2 år og likevel være kvalifisert for tilskudd basert på studenttall?

Begrunnelse

Lov om fagskoleutdanning skisserer som kjent at fagskoleutdanning skal ha et omfang tilsvarende minimum et halvt år og maksimum to studieår. I dag er det kun teknisk fagskoleutdanning som får statlig tilskudd basert på oversikt over studenttall. I statsbudsjettet for inneværende år for KD står det på side 126 at teknisk fagskoleutdanning er et toårig tilbud. Undertegnede har fått henvendelser fra et fagskolestyre som på bakgrunn av denne formuleringen er i tvil om de vil være kvalifisert til støtte når de har opprettet og fått NOKUT-godkjent en teknisk fagskoleutdanning tilsvarende et halvt års varighet.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Fagskoleloven definerer at godkjent fagskoleutdanning skal være utdanning som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse og har en varighet på mellom seks måneder og to år. Videre skiller fagskoleloven mellom godkjenning som fagskoleutdanning og rett til tilskudd. Det følger ikke noen automatisk rett til tilskudd selv om fagskoletilbudet tilfredsstiller loven og NOKUTs krav til kvalitet. Alle fagskoleutdanninger som er godkjent av NOKUT er i utgangspunktet kvalifisert for tilskudd. Per i dag er det i hovedsak de fylkeskommunale tekniske fagskoleutdanningene som mottar tilskudd, og tilskuddet er basert på innrapporterte studenttall omregnet til helårsekvivalenter. Om nye fagskoletilbud skal bli omfattet av tilskuddsordningen, må vurderes i de årlige budsjettprosesser.