Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1296 (2007-2008)
Innlevert: 13.06.2008
Sendt: 16.06.2008
Besvart: 24.06.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Det er ennå ikke på plass noen løsning for beboerne på Solbu. Ansatte er oppsagt, og videre drift er ikke sikret. Dette til tross for at statsråden i svar datert 01.04.08 på skriftlig spørsmål skriver at Helse Sør-Øst RHF skal følge opp og videreutvikle samarbeidet mellom helseforetak og kommuner om pasientrettede samhandlingstiltak overfor prioriterte pasientgrupper.
Hva vil statsråden foreta seg for å få på plass en løsning for videre drift av Solbu ettervernshjem før driftsavtalen utløper 30.6.2008?

Begrunnelse

Jeg viser til skriftlig spørsmål datert 14.03.08, der det etterspørres hva statsråden vil gjøre for å sikre forlenget avtale mellom Solbu ettervernshjem og Ullevål universitetssykehus HF. Til tross for "Avtale om retningslinjer for samarbeid om psykisk helsearbeid" har ikke helseforetaket søkt å finne løsninger, ev. i samarbeid med Oslo Kommune. UUS HF har overlatt alt til Solbu selv. Det har hittil ikke latt seg gjøre å få på plass et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune når det gjelder videre drift av Solbu. Det er svært uheldig dersom gode behandlings- og botiltak for psykisk syke skal opphøre fordi struktur og organisering svikter. Tidligere beboere ved Solbu bruker i tillegg institusjonen til positive fritidstiltak hver eneste uke. Der er åpen dør og et trygt miljø for alle. Et unikt nettverksmiljø som fungerer godt, brytes nå opp.
Det vil være svært beklagelig dersom opparbeidet kunnskap og kompetanse går tapt, at tillitsforhold mellom pasienter og ansatte brytes, samt at tilrettelagte og etablerte boenheter og bygninger avvikles. Det vil være god samfunnsøkonomi å sikre at dette består, gjennom et planlagt og forsvarlig samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste og kommune.
Pr. 30.5 2008 var det 8 beboere på Solbu ettervernshjem, situasjon var da følgende:
Ingen har fått et adekvat tilbud. En person har i denne situasjonen sagt opp selv og flyttet hjem til familien på Vestlandet, men har sine saker liggende på Solbu, og vil trenge bolig og oppfølging fra DPS i Oslo ved retur til Oslo. 7 beboere mangler tilbud. 6 medlemmer av bandet Urban Sunshine mister sitt nettverkstilbud i huset. 3 brukermedarbeidere blir uten jobb. Andre ansatte har fått oppsigelse. Et gjennomarbeidet og faglig anerkjent rehabiliteringstilbud med brukerstyringskompetanse og rimelig drift blir borte.
Å stå en måned før avtalens utløp og ikke vite om og hvor hjelpetrengende ungdommer skal få hjelp videre, er en uverdig avslutning for en institusjon som har vært i drift fra 1972.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Avtalen mellom Helse Sør-Øst RHF/Ullevål Universitetssykehus HF og Solbu ettervernshjem blir formelt avviklet 30 juni i år. Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at det er det funnet nye bo og behandlingstilbud for fem av de ni beboerne som i dag har tilbud på Solbu. For de fire øvrige har Ullevål universitetssykehus HF gått inn med midler for å sikre dem et fortsatt bo og behandlingstilbud på Solbu i ytterligere en overgangsfase. Dette skjer i samarbeid med Solbu ettervernshjem. Det jobbes med å sikre disse fire ett godt tilbud. Helse Sør-Øst RHF har forsikret meg om at ingen som er på Solbu i dag skal skrives ut uten at det foreligger et adekvat tilbud.

Oslo kommune og Helse Sør- Øst RHF har sammen ansvar for at det finnes gode tilbud i Oslo. Kommunen har et generelt ansvar for botiltak og rehabilitering, mens Helse Sør-Øst RHF har ansvar for yte spesialiserte helsetjenester. Det går ikke alltid et klart skille mellom hva som er henholdsvis kommunenes og helseforetakenes oppgave, og det er derfor nødvendig med et nært samarbeid mellom tjenestene på de to nivåene. Det var også i sin tid behovet for en dialog om videre tilbud som gjorde at avtalen med Solbu ble forlenget ut første halvår i 2008. Helse Sør-Øst RHF opplyser at det har vært tatt flere initiativ overfor Oslo kommune for å få til et samarbeid om fortsatt drift av Solbu.

Det er gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse(98-08)satset betydelig både på kommunale tiltak for barn, unge og voksne og på en ny desentralisert spesialisthelsetjeneste med 75 distriktspsykiatriske sentre (DPS)i Norge.

Hovedmålsettingen med denne desentraliseringen er å tilrettelegge for at mennesker med psykiske lidelser kan få nødvendig støtte og behandling i sitt nærmiljø og kunne leve et mest mulig normalt liv. Bedre tilgjengelighet, oppfølging og bedre sammenheng er viktige stikkord for de nye tjenestene. Dette innebærer et visst behov for omstilling og modernisering av driften i psykisk helsevern til poliklinisk og utadrettet behandling, og mindre bruk av langtidsopphold i institusjon. Kommunene har samtidig et alminnelig ansvar for lokale støttetiltak og rehabilitering av mennesker med psykiske lidelser.

Jeg har fått opplyst fra Helse Sør-Øst RHF at samtlige DPSer i Oslo i løpet av de senere år har bygget opp døgnbasert rehabilitering, i tillegg til dagtilbud, poliklinikk og ambulante tjenester. I tillegg har bydelene i Oslo de siste årene bygget ut et betydelig antall bo- og omsorgstilbud til mennesker med psykiske lidelser. Dette er i tråd med Opptrappingsplanens mål om at mennesker med psykiske lidelser i størst mulig grad skal få oppfølging i egen bolig i kommunen.