Skriftlig spørsmål fra Per Egil Evensen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1297 (2007-2008)
Innlevert: 16.06.2008
Sendt: 17.06.2008
Besvart: 25.06.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Per Egil Evensen (FrP)

Spørsmål

Per Egil Evensen (FrP): Hva vil helse- og omsorgsministeren gjøre for å bevare tilbudet ved Ski sykehus slik at det fortsatt kan fungere som et lokalsykehus?

Begrunnelse

Regjeringen har lovet at ingen lokalsykehus skal legges ned (ihht. Politisk plattform for flertallsregjeringen kap 9, helsetjenester pkt. 2).
1. juli 2008 er det slutt for medisinsk avdeling på Ski sykehus, 16 medisinske senger legges ned. Tilbake står en palliativ enhet med 6 senger.Dette er en så åpenbar reduksjon at befolkningen i Ski er fratatt sitt lokalsykehus.
Det er stor frustrasjon blant innbyggerne om hva som blir det endelige tilbudet.
All den tid det ikke er noe alternativ i Follo til eksisterende lokalsykehus i Ski, er dette å betrakte som et løftebrudd fra Regjeringen.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Regjeringen legger vekt på at det skal være en desentralisert spesialisthelsetjeneste, der lokalsykehusene spiller en viktig rolle. Vi legger også vekt på en arbeidsdeling mellom sykehusene for å oppnå en god behandlingskvalitet.

Oslo- og Akershusområdet står i en særstilling i landet ved sin store befolkningstetthet og mange sykehus. Gjennom å samle dette området i en region har Regjeringen lagt til rette for at de samlede sykehusressursene kan ses under ett, og utnyttes bedre til befolkningens beste. Sykehusene i dette området ligger relativt tett. Det kan derfor være hensiktsmessig og gi bedret pasienttilbud, med en større arbeidsdeling her enn i områder med lengre avstander mellom sykehusene.

Helse Sør-Øst RHF melder at når den medisinske sengeposten ved Aker universitetssykehus legges ned i lokalene på Ski, innebærer dette at pasientene fra Follo legges inn på Sinsen i Oslo, på en av de fem spesialiserte sengepostene i Medisinsk klinikk. Det forsikres at det medisinske sengeposttilbudet på ingen måte reduseres ved dette. Videre vil det være tilbud innen dagkirurgi, kirurgisk og medisinsk poliklinikk, dagrehabilitering og senger for lindrende behandling i sykehuset på Ski. Helse Sør-Øst RHF viser videre til et godt samarbeid med Follokommunene som gjør det mulig å iverksette arbeid med felles akuttmottak, og oppretting av observasjonspost i sykehuset på Ski. Det planlegges også å oppgradere tilbudet innen lindrende behandling og dagrehabilitering fra høsten 2008.

Når det gjelder informasjon, melder Helse Sør-Øst RHF at Aker universitetssykehus har hatt dialog med både politiske og administrative myndigheter i Follokommunene. Det har videre vært annonsering i lokalavisen, og informasjon til fastlegene om de endringer som gjøres.

Regjeringen legger vekt på å gjennomføre en helhetlig helsepolitikk, der lokalsykehusenes tilbud ses i sammenheng med områdets øvrige sykehustilbud. Dette gjelder ikke minst i Oslo- og Akershus-området, der sykehuset i Ski ligger.