Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1309 (2007-2008)
Innlevert: 17.06.2008
Sendt: 18.06.2008
Besvart: 24.06.2008 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Romania og Bulgaria ble medlemmer av henholdsvis EU og EØS 1. januar og 1. august 2007. Norge bidrar gjennom EØS-avtalen med 1,1 mrd. kroner til sosial og økonomisk utvikling i de to landene i perioden 2007 til 2009. Avsløringer om at sentrale politikere og myndighetspersoner i de to landene har vært innblandet i korrupsjon og kriminalitet, har medført at EU har holdt tilbake deler av sin støtte.
Hva gjør utenriksministeren for å sikre at norske EØS-midler blir brukt på en forsvarlig måte?

Begrunnelse

Ifølge antikorrupsjonsbyrået Transparency International sin undersøkelse fra 2007 er Romania og Bulgaria de to mest korrupte landene i EU. EU innførte et særskilt korrupsjonsovervåkingsprogram overfor Bulgaria og Romania da de ble medlemmer i 2007. De to landene har samtidig blitt satt under streng overvåking av EU hva gjelder bruken av EU-midlene. Europakommisjonen uttrykte imidlertid i februar i år stor bekymring over at verken Bulgaria eller Romanias arbeid mot høynivåkorrupsjon og kriminalitet har vist resultater. Som en følge av dette har EU mulighet til å iverksette såkalte sikkerhetsklausuler som medfører at en andel av EUs økonomiske overføringer holdes tilbake.
Nettstedet Euractive viser 19. mai i år til at påtalemyndighetene i Romania har samlet solide beviser for at tidligere statsminister Adrian Nastase, tidligere transportminister Miron Mitrea, nåværende arbeidsminister Paul Pacuraru og fem andre toppbyråkrater er innblandet i korrupsjon. Tidligere statsminister Nastase har blitt anklaget for utpressing og for å ha mottatt bestikkelser, noe han selv benekter.
Bekymring rundt myndighetenes manglende evne til å slå ned på korrupsjon i Bulgaria har allerede medført at Europakommisjonen har frosset 450 mill. euro og truet med å fryse ytterligere 6,8 mrd. euro frem til 2013 dersom situasjonen ikke viser tegn til bedring. Den bulgarske avisen Capital kunne i januar i år meddele at veidirektør Vesselin Georgiev hadde tildelt kontrakter i størrelsesorden 120 mill. leva til sin brors selskap. Som følge av dette besluttet Europakommisjonen å holde tilbake midler som var tiltenkt vei og infrastrukturprosjekter i landet. Avisen viste samtidig til at det var stor støtte i andre EU-land rundt Europakommisjonens beslutning om å holde tilbake midler til Bulgaria.
Tidligere i år ble det også avdekket at flere byråkrater på høyt nivå i det bulgarske innenriksministeriet hadde lekket informasjon til bedrifter under etterforskning og til mistenkte kriminelle. Bulgarias innenriksminister Rumen Petrov trakk seg den 13. april som følge av at han måtte innrømme å ha hatt kontakt med ledende kriminelle.
Bulgaria har som svar på krisen nylig utnevnt ny visestatsminister, Meglene Plugchieva. Den nye visestatsministeren har uttrykt at hun vil etterstrebe at EU-midlene brukes på en lovlig, forsvarlig og rettferdig måte. For Norge og norske skattebetalere er det av stor betydning at også EØS-midlene underlegges tilsvarende og tilfredsstillende kontroll.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: EU har suspendert deler av støtten til Bulgaria under tre ulike program (PHARE, ISPA og SAPARD) som gir støtte til land forut for deres EU-medlemskap. Hoveddelen av støtten som er suspendert gjelder transport- og landbrukssektoren. Suspensjonen skyldes delvis mistanke om korrupsjon og delvis problemer i den bulgarske forvaltningsstrukturen. Flere personer det har vært rettet mistanke mot er byttet ut. Midler under EUs struktur- og samhørighetsfond er ikke suspendert så langt.

EU har ikke innført tiltak knyttet til EU-støtte til Romania.

EØS-utvidelsen med Bulgaria og Romania innebærer at Norge fram til 30. april 2009 skal stille til rådighet ca. 1,1 milliard kroner til prosjekttiltak i de to land. Støtten er todelt. Om lag 550 millioner kroner kanaliseres gjennom den eksisterende EØS-finansieringsordningen som ble opprettet i 2004 da EU og EØS ble utvidet med 10 nye EU-land. Den andre halvparten kanaliseres gjennom to nye, bilaterale samarbeidsprogram med Bulgaria og Romania som ble lansert i november 2007.

Når det gjelder EØS-ordningen er det utviklet et forvaltningssystem med omfattende regelverk knyttet til rapportering, overvåking og kontroll av midlene Norge stiller til rådighet. Ordningen administreres av giverlandenes sekretariat i Brussel (Financial Mechanism Office). Utbetalinger under ordningen skjer etterskuddsvis, på grunnlag av påløpte, godkjente kostnader. Det er så langt ikke foretatt utbetalinger av prosjektmidler til Bulgaria og Romania. Utbetalinger av noe omfang vil tidligst skje mot slutten av 2008.

Når det gjelder de bilaterale samarbeidsprogrammene forvaltes disse av Innovasjon Norge, og prosjektene har krav om norsk samarbeidspartner. Som for EØS-finansieringsordningen er det utarbeidet et omfattende regelverk hvor det er innarbeidet vilkår for å motvirke korrupsjon, uetisk forretningsførsel og overholdelse av EUs regelverk om offentlige anskaffelser. Prosjektstøtte utbetales etterskuddsvis. Det er så langt utbetalt om lag 85.000 kroner i reisestøtte til frivillige organisasjoner og arbeidslivets parter for prosjektutvikling.

Norge følger situasjonen i Bulgaria og Romania nøye. Umiddelbart etter at suspensjonen av EU-støtte til Bulgaria ble kjent, tok Utenriksdepartementet kontakt med de ansvarlige myndigheter i Bulgaria for å få en forklaring på de forhold som var avdekket og hvilke tiltak som ville bli iverksatt. Norsk uro over den foreliggende situasjonen ble fremført. Norges ambassade i Sofia ble samtidig bedt om å øke sin oppmerksomhet knyttet til den foreliggende situasjonen. Både Innovasjon Norge og Financial Mechanism Office i Brussel er instruert om å ha økt årvåkenhet i sitt arbeid i forhold til den høye risiko for korrupsjon og andre uregelmessigheter som foreligger i forhold til våre støtteordninger til Bulgaria og Romania.

UD hadde 6. og 20. juni 2008 møter med relevante enheter i EU-kommisjonen for å få deres vurdering av den foreliggende situasjon og eventuelt videre konsekvenser. Denne kontakten vil bli videreført i tiden fremover.

Kommisjonens neste rapport knyttet til den særskilte overvåkingsmekanismen for Bulgaria og Romania vil ventelig foreligge i løpet av juli 2008.

I kontakten med EU-kommisjonen har det fremkommet informasjon om mistanke om uregelmessigheter i utbetalingsenheten i Bulgaria som vil være relevant for EØS-finansieringsordningen. Ettersom ingen utbetalinger hittil er foretatt, og det fortsatt vil gå tid før dette vil skje, avventer Utenriksdepartementet EU-kommisjonens neste overvåkingsrapport før man beslutter hvilke tiltak som må gjennomføres. Støtten er derfor foreløpig ikke suspendert. Vi følger utviklingen tett.