Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1311 (2007-2008)
Innlevert: 17.06.2008
Sendt: 18.06.2008
Besvart: 27.06.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Mener statsråden det var riktig av SFT å holde tilbake opplysninger om giftighet og helserisiko knyttet til oljeslammet fra Vest-Tank-eksplosjonen i Gulen?

Begrunnelse

24. mai 2007 gikk to tanker med giftig oljeavfall og svovel i luften etter selvantenning ved Vest Tanks anlegg i Sløvåg i Gulen. I etterkant har befolkningen i området slitt med tildels omfattende helseplager. Ifølge SFT har Vest-Tank tatt imot giftig svovelholdig avfall uten å ha tillatelse til det, og selskapet skal ha gitt uriktige opplysninger om dette.
9. juni i år meldte NRK at SFT har holdt tilbake informasjon om at oljeslammet i de to tankene som eksploderte i Gulen i fjor er av samme type som tok livet av minst 14 personer i Elfenbenskysten. SFT fikk denne informasjonen fra Økokrim ved starten av året. Lokalbefolkningen og kommunepolitikere i Gulen reagerer sterkt på tilbakeholdingen av disse opplysningene, som har betydning for folks helse.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: I etterkant av eksplosjonen ved Vest Tank AS i Gulen kommune i fjor har mange personer i området opplevd sykdom og ubehag. Befolkningen i området har krav på all tilgjengelig informasjon av betydning for helse og miljø.

Myndighetene som var involvert i håndteringen av ulykken ved Vest Tank har i fellesskap utarbeidet en erfaringsrapport om hendelsen. Arbeidet har vært koordinert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som er gitt den generelle koordineringsrollen på samfunnssikkerhetsområdet. Erfaringene fra hendelsen viser at det er et forbedringspotensial i forhold til myndighetenes samhandling, informasjonsdeling og bruk av faginstansenes kompetanse, og forbedringstiltakene som framheves i rapporten følges opp av de enkelte myndighetene.

Hva tankene som eksploderte inneholdt, ble kjent rett etter eksplosjonen. SFTs rolle i akuttfasen av en slik hendelse er å være rådgiver for Kystverket i miljøfaglige spørsmål når Kystverket har behov for dette. Når akuttfasen er over følger SFT saken opp videre som forurensningsmyndighet. Helsemyndighetene følger opp mulige helsemessige virkninger.

SFT har bidratt i oppfølgingen av ulykken i forhold til sitt ansvar som forurensningsmyndighet, dvs å skaffe oversikt over eventuelle forurensingsmessige effekter av ulykken og sikre nødvendig opprydding. SFT har formidlet all tilgjengelig informasjon om innholdet på tankene til andre berørte myndigheter, og ikke holdt tilbake opplysninger. SFT erkjenner at de kunne ha informert mer aktivt om likhetene mellom eksplosjonen i Gulen og avfallsdumpingen på Elfenbenskysten, men informasjon ble ikke tilbakeholdt. At det var lignende type avfall i de to tilfellene var ikke av betydning for de helse- og miljømessige vurderingene, da de kjemiske egenskapene ved avfallet som eksploderte ved Vest Tank allerede var kjent. Jeg viser for øvrig til at Økokrim etterforsker hele saken.

Jeg er opptatt av at folk skal få god informasjon om mulige helsevirkninger i slike tilfelle. Statens forurensningstilsyn, Folkehelseinstituttet og Gulen kommune har annonsert at de vil invitere til et folkemøte i Gulen om saken 2. juli, noe jeg håper vil bidra til at folk blir trygge på at de har fått og får den informasjonen de trenger. Jeg tar også sikte på å besøke Gulen i løpet av juli.