Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1315 (2007-2008)
Innlevert: 18.06.2008
Sendt: 19.06.2008
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 30.06.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): En fysioterapeut i Masfjorden sendte i november i fjor en bekymringsmelding til fylkesmannen i Hordaland. Hun hadde avdekket svært dårlige arbeidsforhold for elever ved bruk av pc i videregående skole. Hun viste til begynnende plager hos elever. Hun sier: "For ein generasjon som allereie nyttar data-utstyr i stor utstrekning meiner eg skolen blir ein viktig arena i førebygginga av dei belastningsplager som er forbundet med skjermarbeid."
Hvem har ansvar for, og hvordan kan elever få gode ergonomiske forhold i skolen?

Begrunnelse

Det er alarmerende at elever i videregående skole i ung alder står i fare for å få belastningsskader på grunn av mangel på tilrettelagte pc-arbeidsplasser. Bruk av pc vil øke i tiden framover, ikke minst fordi dette verktøyet er en del av satsingen i Kunnskapsløftet. Imidlertid er det ikke tatt høyde for å sørge for at elevene får gode ergonomiske forhold i skolen.
Det kan synes paradoksalt at det blir brukt enorme ressurser på forebygging av sykefravær i arbeidslivet, mens ergonomi er lite påaktet i skolen. Skolen er tross alt en læringsarena som skal gi individet kunnskap til selv å ta vare på egen kropp livet ut. Men da må betingelsene legges til rette for det.
Fylkesmannen svarte på henvendelsen fra fysioterapeuten 4 juni i år, ved å oversende bekymringsmeldingen til Helsedirektoratet og til Utdannings-direktoratet.
Fylkesmannen skriver at dette er en problemstilling som sentrale myndigheter må gripe fatt i. Fylkesmannen viser til opplæringslovens kapittel 9a, og til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, som jo gjelder.
Samtidig viser han og fysioterapeuten til forskrift om arbeid ved dataskjerm (FOR 1994-12-15 nr. 1259), som har mer detaljerte forskrifter enn de som gjelder for elever i videregående skole. Her pålegges arbeidsgiver både å vurdere og sette i verk forebyggende tiltak.
Etter min mening bør det vurderes om denne forskriften også bør gjelde i skolen, og hvem som skal gjennomføre tiltakene. I alle fall er det svært viktig at statsråden raskt griper fatt i den problemstillingen som er reist.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Opplæringsloven § 9a–2 gir alle elever rett til en arbeidsplass som er tilpasset deres behov. Dette gjelder også når elevene bruker pc. Det er også et krav i opplæringsloven at skolen skal innredes slik at det blir tatt hensyn også til de elevene ved skolen som har funksjonshemminger. Retten til en tilrettelagt arbeidsplass er særlig aktuell for elever som på grunn av funksjonshemming trenger individuelt tilpasset datautstyr. Skoleeiers ansvar for at elevene har en arbeidsplass som er tilpasset behovene, herunder ved bruk av pc, er derfor klart nedfelt i opplæringsloven.

I dagens skole finnes det en del særskilte dataarbeidsplasser med fastmontert utstyr, men det blir mer og mer vanlig at elevene benytter bærbare datamaskiner. Disse er i bruk i klasserom, i fellesarealer og overalt der elevene arbeider. I mange videregående skoler har elevene personlige datamaskiner som de benytter hjemme og på skolen. Utviklingen når det gjelder IKT som grunnleggende ferdighet i skolen, er at pc som et ordinært verktøy blir integrert i nær sagt alle undervisningssituasjoner, og ikke lenger er begrenset til faste arbeidsplasser og datarom.

Skolen skal bidra til å fremme elevenes helse gjennom forebyggende innsatser, bl a forebygge belastningsskader. Etter forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 2–3 skal en av skolehelsetjenestens tilbud til barn og unge omfatte ”samarbeid med skole om tiltak som fremmer godt psykososialt miljø og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for elever”. Når det gjelder forebygging av muskel- og skjelettplager som følge av pc-bruk, kan skolen sammen med skolehelsetjenesten bidra på forskjellige måter:

- tilby ergonomisk riktige arbeidsplasser og påse at elevene benytter disse på en god måte

- gjennom opplæringstiltak bidra til at elevene lærer seg gode arbeidsstillinger

- gjennom opplæringstiltak bidra til at elevene kjenner betydningen av å ta vare på egen helse

- tilrettelegge for variasjon, aktivitetsskifte og fysisk aktivitet.

Representanten Dåvøy viser til forskrift om arbeid ved dataskjerm, der arbeidsgiver blant annet pålegges å vurdere å sette i verk forebyggende tiltak. Representanten peker på at det bør vurderes om denne forskriften også bør gjelde i skolen. Jeg vurderer det slik at det i nåværende situasjon ikke er behov for å forskriftsfeste virkemidler på dette området ut over opplæringsloven § 9A–2 og forskrift for miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Det gjeldende regelverket er fyllestgjørende på dette området. Skoleeier og den enkelte skole har ansvaret for å følge opp elevene med hensyn til ergonomisk tilrettelegging og opplæring samt sørge for variasjon gjennom skoledagen, slik at bruk av pc ikke fører til skader.

Bakgrunnen for representanten Dåvøys spørsmål er at det er avdekket dårlige arbeidsforhold i en bestemt videregående skole. Dette skal selvsagt tas alvorlig. Departementet kjenner imidlertid ikke til andre henvendelser eller rapportering om bekymring for økt bruk av pc på skolen og belastningsskader som følge av det, men ser ikke bort fra at dette kan være et problem. Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet vil imidlertid følge nøye med når det gjelder miljørettet helsevern i skolen og eventuelt vurdere om det er behov for målrettet tilsyn fra statens side for å bidra til å sikre at skoleeier oppfyller elevenes rettigheter på dette området.

Jeg vil også vise til følgende tiltak fra statens side det siste året når det gjelder fysisk arbeidsmiljø og miljørettet helsevern i skolen:

- Helsedirektoratet har våren 2008 gjennomført en spørreundersøkelse til alle kommuner om miljørettet helsevern. Resultatene fra denne undersøkelsen er under bearbeidelse.

- Utdanningsdirektoratet har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og i samarbeid med Helsedirektoratet gjennomført en spørreundersøkelse vinteren 2008 til alle kommuner om godkjenning av skoler etter forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler. Resultatene ble presentert i pressemelding 24.04.08.

- Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell og daværende helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad sendte 24.04.08 brev til alle kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn om kommunenes oppfølging av forskrift for miljørettet helsevern i skoler og barnehager.

- Rundskriv Q-16/2008 Forebyggende innsats for barn og unge er sendt alle kommuner, første gang høsten 2007. Seks departement står bak dette rundskrivet, som blant annet handler om samordnet innsats til beste for barns og unges helse.

- Utdanningsdirektoratet arranger Nasjonal konferanse om skoleanlegg i september 2008, der elevenes fysisk skolemiljø er tema.

- Rådgivningstjenesten for skoleanlegg, som driftes av Utdanningsdirektoratet, gir gjennom sine tjenester veiledning til skoleeiere om fysisk skolemiljø.

- I Kvalitetsmeldingen er det varslet at Kunnskapsdepartementet vil sende på høring et forslag om endring i opplæringsloven § 13-10 som pålegger kommuner og fylkeskommuner å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i skolen.