Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1317 (2007-2008)
Innlevert: 18.06.2008
Sendt: 19.06.2008
Besvart: 24.06.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Ulf Leirstein (FrP)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Hva er begrunnelsen for at det ikke er etablert en ordning med avgiftsfri bensin for bruk i fritidsbåter?

Begrunnelse

Båter kan kjøre på avgiftsfri diesel, men det er ingen tilsvarende ordning for båter som går på bensin. Dette er uheldig for alle de som søker rekreasjon i den norske skjærgården i løpet av en kort sommer med en båt som går på bensin.
Skillet mellom avgiftsbelagt diesel og avgiftsfri diesel går på hvorvidt et kjøretøy/maskin/farkost går på vei eller ikke. Således burde også begrunnelsen for avgiftsfri bensin til båt være til stede.
Det ønskes videre opplyst hva statens inntektstap ville være for avgiftsfritak for bensin til båter både bokført og påløpt fra hhv. 1. juli 2008 og 1. januar 2009. Videre hvilke tiltak som må iverksettes for å gjennomføre en ordning med avgiftsfri bensin til båter.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Bruk av fritidsbåter påfører samfunnet kostnader i form av ulykker, støy og miljøskadelige utslipp. Bruk av diesel utenom veitransport, dvs. blant annet til bruk i fritidsbåter, er ikke pålagt dieselavgift, men grunnavgift på fyringsolje.

Bensin til bruk i fritidsbåter er til sammenlikning ilagt bensinavgift. Avgiftsforskjellen mellom bensin og diesel til bruk i fritidsbåter er i 2008 på om lag 3,70 kroner pr. liter drivstoff.

For å utjevne avgiftsforskjellene mellom bensin og diesel til bruk i fritidsbåter, ble det i St.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte-, avgifts- og tollvedtak foreslått å utvide grunnlaget for dieselavgiften til også å omfatte fritidsbåter, jf. avsnitt 3.5.8. Forslaget ble ikke vedtatt av Stortinget, under henvisning til at det var betydelige praktiske problemer med å innføre dieselavgift på diesel brukt til framdrift av fritidsbåter, jf. Budsjett-innst. S. nr. 1 (2006-2007). Forslaget var avgiftsteknisk gjennomførbart, men det ble bl.a. påpekt at det i distriktene ville kunne bli vanskelig å fylle avgiftspliktig diesel for fritidsbåter. Dette skyldes at pumpene for avgiftsfri diesel i liten grad kunne omgjøres til pumper for avgiftspliktig diesel da fiskeflåten fortsatt skulle fylle avgiftsfri diesel. Det måtte derfor bygges ut nye pumper for avgiftspliktig diesel.

Jeg ser at avgiftsforskjellen mellom diesel og bensin til fritidsbåter ikke er heldig. Jeg mener likevel at det ikke er en tilstrekkelig begrunnelse for også å frita bensin til fritidsbåter fra bensinavgift.

Omsetningen av bensin fra marinaer har ifølge Statistisk sentralbyrå og Norsk petroleumsinstitutt vært 11,8 mill. liter i løpet av de siste 12 månedene. Et avgiftsfritak for dette kvantumet ville gi et provenytap på om lag 50 mill. kroner pr. år. Det totale forbruket av bensin i fritidsbåter vil imidlertid være noe høyere, da bensin som omsettes andre steder (f.eks. fra bensinstasjoner) også benyttes i fritidsbåter. Dersom vi legger til grunn at det samlede forbruket av bensin i fritidsbåter er 15 mill. liter pr. år, ville et avgiftsfritak fra 1. juli 2008 gi et provenytap på om lag 32 mill. kroner påløpt og om lag 27 mill. kroner bokført i 2008. Dersom avgiftsfritaket ble innført fra 1. januar 2009, ville provenytapet bli om lag 64 mill. kroner påløpt og om lag 59 mill. kroner bokført i 2009.