Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1320 (2007-2008)
Innlevert: 19.06.2008
Sendt: 19.06.2008
Besvart: 30.06.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Forrige kommunal- og regionalminister krevde i fjor sommer en uhildet granskning av Vest Tank-ulykken i Sløvåg i Gulen kommune. Det er kommet en rapport fra DSB om såkalte "interne erfaringer" hos de offentlige instanser som har vært inne i saken. Det kommer stadig nye opplysninger om årsak til eksplosjonsulykken, om manglende tilsyn både før og etter ulykken og manglende engasjement fra berørte departementer spesielt.
Vil statsråden sørge for at det blir gjennomført en ekstern og uavhengig granskning?

Begrunnelse

Eksplosjonen i Sløvåg er en alvorlig hendelse. Innbyggerne i området kan være påført helseskader på kort og lang sikt. Innsatsen fra offentlige myndigheter, fra berørte departementer og fra berørte statsråder har ikke vært påtagelig aktiv og avklarende. Det er nærliggende å anta at det kan skyldes avstanden fra Oslo. Om det skulle være riktig er det i beste fall en svært dårlig forklaring. Saken etterlater svært mange ubesvarte og kritiske spørsmål. Saken omfatter en rekke prinsipielle forhold når det gjelder samfunnssikkerhet og innbyggersikkerhet og angår derfor hele landet og hele befolkningen. Jeg nevner som eksempel at dersom kontroll av ulike tilsynsmyndigheter begrenses til "papirkontroll" og ikke fysisk kontroll av farlig last, kan risiko for alvorlige feil og mangler øke dramatisk med de konsekvenser dette kan få og har fått i dette tilfellet.
Det er derfor viktig at det ryddes opp i Sløvåg-saken av hensyn til innbyggerne i området. Det er også viktig at det høstes erfaring og gjøres endring på bakgrunn av erfaringer. Derfor mener jeg det er viktig at det gjennomføres ekstern granskning av hendelsen. Det vil etter mitt syn også være naturlig at Stortinget får til behandling sak om dette når ekstern granskning foreligger.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Eksplosjonsulykken ved Vest Tank i Gulen i 2007 har reist flere spørsmål, både knyttet til selve ulykken og hvordan vi kan lære av denne for å bedre håndteringen ved eventuelle framtidige hendelser.

I etterkant av eksplosjonsulykken har de involverte myndighetene i fellesskap utarbeidet en rapport om hendelsen (”Erfaringer fra myndighetenes samlede håndtering av Vest Tank-ulykken i Gulen kommune”, november 2007). Arbeidet har vært ledet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som er gitt den generelle koordineringsrollen på samfunnssikkerhetsområdet. Formålet med rapporten er å få fram erfaringene som hver enkelt myndighet gjorde seg i forbindelse med hendelsen, eventuelle uklare grensesnitt og ansvarsforhold mellom involverte myndigheter, og forbedringspunkter med tanke på håndtering av framtidige hendelser. Rapporten viser at det er et forbedringspotensial i forhold til både samhandling, informasjonsdeling og bruk av faginstansenes kompetanse. På statlig nivå følges dette opp av Justisdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Miljøverndepartementet med underliggende etater. Videre har kommunene en viktig rolle ved slike hendelser. Rapporten understreker at kommunene må ivareta sitt koordinerende ansvar i krisesituasjoner, og be om faglige råd og veiledning fra regionale og statlige myndigheter ved behov. Etter mitt syn danner arbeidet DSB har ledet med å gjennomgå hendelsen et tilfredsstillende grunnlag for å gjennomføre forbedringstiltak slik at vi står sterkere rustet ved eventuelle lignende hendelser i framtiden.

Innholdet på tankene som eksploderte ble kjent rett etter eksplosjonen. Statens forurensningstilsyn (SFT) har sørget for at det er gjennomført kartlegging av jord og vann i området for å klarlegge forurensningssituasjonen, og følger opp bedriften kontinuerlig gjennom tilsyn og pålegg etter forurensningsloven. Bedriften har foretatt opprydning og fjerning av avfall på ulykkesstedet, og dette omfattet også restene av innholdet på tankene som eksploderte. Så langt er ca. 1500 tonn avfall ryddet og levert til godkjent avfallsanlegg, men det gjenstår ca. 400 tonn forurensede grusmasser som SFT har pålagt bedriften å fjerne eller pakke i såkalte bigbags for å forhindre lukt innen 1. juli.

Kommunelegene i Gulen og Masfjorden har nylig lagt fram en rapport om helseplager knyttet til eksplosjonsulykken og Folkehelseinstituttet utfører en nærmere miljømedisinsk ekspertvurdering. Statens forurensningstilsyn, Folkehelseinstituttet og Gulen kommune har invitert til et folkemøte i Gulen 2. juli for å orientere om helsevurderingene, status for opprydningsarbeidet og øvrig oppfølging av bedriften. Jeg håper dette vil bidra til å klargjøre situasjonen for folk i området. Jeg tar også sikte på å besøke Gulen i løpet av juli.