Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1323 (2007-2008)
Innlevert: 19.06.2008
Sendt: 20.06.2008
Besvart: 25.06.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Mener statsråden det er rettferdig at Høyskolen i Ålesund er eneste høyskole i landet der studentene selv må betale for kreftutdanning, og hva kan statsråden bidra med for at kreftutdanningen kan fortsette ved Høyskolen i Ålesund, på like vilkår som ved andre høyskoler i landet?

Begrunnelse

I Sunnmørsposten 18. og 19. juni kunne vi lese at det er bråstopp i kreftutdanningen ved Høyskolen i Ålesund. Sjukehuset i Ålesund har i tråd med Nasjonal kreftplan etablert ny kreftavdeling. En kreftavdeling som har utviklet seg svært positivt, ifølge tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende. At Høyskolen i Ålesund startet videreutdanning innen kreftomsorgen, samtidig som den nye kreftavdelingen ble etablert, har vært av uvurderlig stor betydning for rekruttering av fagutdannet helsepersonell til kreftavdelingen. Problemet og utfordringen for Høyskolen i Ålesund har imidlertid vært at studentene innen kreftomsorg må betale kr 85 000,- ved Høyskolen i Ålesund, samtidig som tilsvarende studier ved andre høyskoler i landet er gratis. Som eksempel kan nevnes Trondheim. Dette fører til at Høyskolen i Ålesund taper i konkurransen om studentene, og av den grunn må avvikle studietilbudet. Konsekvensene av dette blir dårligere tilgang på sjukepleiere med spesialutdannelse innen kreftomsorgen. Vi vet at omfanget av kreft vil øke i fremtiden, og det foregår en Nasjonal satsing innen forebygging og behandling av kreft. Jeg vil i den anledning vise til Nasjonal kreftplan (1999 - 2003) og til St.prp. nr. 1 (2005 - 2006) Det virker for meg helt urimelig at et så viktig utdanningstilbud må legges ned.
Dette er nok et eksempel på at fordeling av ressursene ikke kommer Møre og Romsdal til gode.Jeg håper og ber om at statsråden ser denne urimeligheten, og rydder opp i den snarest, slik at studenter som ønsker å benytte seg av tilbudet ved Høyskolen i Ålesund også til høsten, får anledning til det. Da må denne saken ikke bli en kasteball mellom helse- og omsorgsdepartementet og Departementet for forskning og høyere utdanning, slik en kunne få inntrykk av i Sunnmørsposten 18. juni.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Videreutdanningen i kreftomsorg hører til de tidligere såkalte bedriftsinterne videreutdanningene innenfor helsefag som ble finansiert som oppdragsundervisning. De fleste ble finansiert av helseforetakene, men enkelte tilbud ble dekket av kommuner eller ved studieavgift. Fra og med 2007 ble de videreutdanningene som var finansiert av helseforetakene, lagt inn i rammene til høyere utdanningsinstitusjoner. Totalt ble 65 mill. kr. for formålet overført fra Helse- og omsorgsdepartementet til budsjettrammen til Kunnskapsdepartementet. Videreutdanninger med annen finansiering, som f eks videreutdanningen i kreftomsorg ved høyskolen i Ålesund, ble ikke lagt inn i rammene til høyskoler og universiteter.

Det ble med andre ord ikke foretatt noen endringer av hvilke utdanninger som skulle finansieres over statsbudsjettet, i forbindelse med ovennevnte tekniske overføring av midler fra Helse- og omsorgsdepartementet til Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsdepartementet har fordelt de midler som er tilgjengelige til høyere utdanning på årets budsjett. Eventuelle endringer i finansieringen av videreutdanninger i helsefag som det i dag kreves studieavgift for, vil derfor eventuelt måtte tas opp i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2009.