Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:1324 (2007-2008)
Innlevert: 19.06.2008
Sendt: 20.06.2008
Besvart: 27.06.2008 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Vil Regjeringen nå gå bort fra sin politikk om å innføre en 6-timers dag i arbeidslivet nå som Statistisk sentralbyrå har dokumentert konsekvensene av en redusert arbeidstid?

Begrunnelse

Statistisk sentralbyrå (SSB) har foretatt beregninger av prisen på redusert arbeidstid. Så langt jeg forstår viser alle beregningene at redusert arbeidstid fører til lavere produksjon. Forskningsleder Roger Bjørnstad sier til Dagens Næringsliv 19. juni at: "Den store utfordringen er å finne rom for sysselsettingsveksten vi ser for oss i offentlig sektor. Det blir stadig flere eldre som trenger pleie og omsorg, hvilket utløser behov for flere sysselsatte. Hvis vi skal jobbe færre timer, må det ansettes flere. Det reduserer arbeidskraftsinnsatsen i offentlig sektor, slik at vi ikke kan levere de tjenestene befolkningen ønsker." Når det er stor mangel på arbeidskraft i nær sagt alle bransjer og virksomheter, er dette en uttalelse som gjør inntrykk, særlig fordi vi vet at det er arbeid som skaper grunnlaget for velferd. Når SSB nå dokumenterer at regjeringens Soria-Moria-erklæring vil bidra til å svekke forutsetningen for velferd, er det grunn til å spørre om Regjeringen vil revurdere sin politikk på dette området.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Regjeringens politikk på dette området er å gjennomføre forsøk og initiere forskning/utredninger for å skaffe kunnskap om virkninger av redusert arbeidstid. Vi trenger kunnskap slik at vi har et bedre grunnlag for å fatte beslutninger om hvordan vi skal organisere arbeidstiden vår i framtidens Norge. Vi ønsker derfor å finne ut om arbeidstidsreduksjoner kan bidra til å øke den effektive arbeidsstyrken.

For å innhente slik kunnskap har regjeringen igangsatt et forsøk med redusert arbeidstid for ca. 300 ansatte over 62 år i staten. Forsøkene vil kunne gi svar på hvorvidt redusert arbeidstid bidrar til å utsette deltakernes pensjoneringstidspunkt. I tillegg har Fornyings- og administrasjonsdepartementet finansiert en rekke utredninger på dette området.

Én av disse utredningene er Statistisk sentralbyrås (SSB) rapport om makroøkonomiske konsekvenser av redusert arbeidstid som representanten viser til. På oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet har SSB undersøkt makroøkonomiske konsekvensene av fire former for arbeidstidsreduksjoner. Disse beregningene er så sammenlignet med hvordan økonomien utvikler seg uten redusert arbeidstid (referansebane).

I alle tilfellene gir redusert arbeidstid noe mindre produksjon, men veksten i verdiskapningen øker, om enn noe saktere enn vanlig. Dersom vi jobber like mye som i dag i 2050, vil veksten i verdiskapningen være på 124 prosent, mens den vil være på 118 prosent dersom vi reduserer arbeidstiden med 10 prosent fra 2010. Denne utredningen viser at det er absolutt realistisk å innføre seks timers arbeidsdag i Norge. Samtidig går det frem at dette koster og at arbeidstidreduksjon er en type velferd som må prioriteres opp mot annen velferd.

Regjeringen har ikke som mål en generell reduksjon av arbeidstiden i denne perioden, men i Soria-Moria-erklæringen er det et mål å gjennomføre forsøk med 6-timers dag/redusert arbeidstid. Dette har vi igangsatt og forsøket vil avsluttes 1. august 2009. Så langt viser forsøkene positive resultater. Forsøket og utredningene vi har initiert vil danne grunnlag for fornyet debatt om arbeidstidsbestemmelsene. En eventuell fremtidig arbeidstidsreduksjon må uansett skje i samarbeid med partene i arbeidslivet.