Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1332 (2007-2008)
Innlevert: 20.06.2008
Sendt: 20.06.2008
Besvart: 26.06.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): NAV avd. Vestfold/Sande har nå en behandlingstid på 12 måneder når det gjelder søknader om fastsettelse og innkreving av barnebidrag. Dette setter mange foreldre i en vanskelig økonomisk situasjon.
Mener statsråden at dette er akseptabel ventetid, eller vil statsråden sørge for at NAV overholder egne frister, og at slike søknader blir behandlet innen tidligere frist på 3 måneder?

Begrunnelse

Undertegnede har mottatt henvendelse fra fortvilte foreldre som venter på å få ferdigbehandlet saker som er innlevert hos NAV avd. Vestfold Sande De sendte inn sin sak til behandling i september 2007, og viser til svar fra NAV hvor det bekreftes at søknaden er mottatt og at søknaden vil bli behandlet så snart som mulig, og senest innen 3 måneder. Det står også i brevet fra NAV at: "Hvis søknaden ikke blir avgjort i løpet av denne tiden vil du høre nærmere fra oss."
Etter 3 måneder er det ikke kommet noe brev eller beskjed fra NAV, og søker som ringer selv opp får beskjed om at saksbehandlingstiden nå er forlenget til 6 måneder grunnet stor pågang av saker.
Etter 6 måneder har søkeren fremdeles ikke hørt noe fra NAV, og ringer opp igjen. Nå blir de informert om at behandlingstiden kommet opp i 9 måneder.
Etter 9 måneder har de fremdeles ikke hørt noe fra NAV. De tar selv kontakt igjen og får det vanlige svaret, men nå har behandlingstiden kommet opp i 12 mnd.
NAV sine offisielle opplysningssider på nettet viste 7.mai 2008 at Vestfold hadde størst nedgang i antall saker i landet, med en nedgang på 5,9 prosentpoeng. Det virket derfor underlig at begrunnelsen forlenget saksbehandlingstid var forårsaket av stor pågang på saker, noe søkeren tok opp med NAV.
Forsinkelsen ble nå begrunnet med at det ikke bare var økning i antall saker, men at forsinkelsene var forårsaket av omorganisering i NAV.
Søkeren ble så anbefalt å søke sosialkontoret om ett lån i påvente av vedtak på beregningen. Mange som kontakter NAV-kontorene føler seg hjelpeløse overfor et system som ikke fungerer etter intensjonen. Folk må ha tillit til NAV, men det betinger at de utfører sine oppgaver innenfor gitte frister, og at de selv tar kontakt med søkere hvis det skulle oppstå en forsinkelse.
Lang saksbehandlingstid skaper nye sosialklienter, og setter mange i en økonomisk vanskelig situasjon som burde vært unngått. Det er grunn til å anta at problemet med forlenget ventetid også gjelder andre NAV-kontor, og at selve omleggingen flere steder fører til uakseptable forhold for de som venter på å få sine saker ferdigbehandlet.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Jeg legger stor vekt på at utbetaling av ytelser fra Arbeids- og velferdsetaten skal finne sted så raskt som mulig. På tross av etablering av nye NAV- kontor og forvaltningsenheter, og store omstillinger for de ansatte, har etaten i store trekk klart å holde saksbehandlingstiden innenfor de frister eller normtidskrav etaten selv har satt. I årets første måneder har imidlertid enkelte fylker hatt utfordringer med å nå normtidskravet på noen områder. Saksbehandlingstiden har økt særlig for uføreområdet og for barnebidrag. Normtidskravet for barnebidrag er to måneder, og Vestfold som det her refereres til, ligger dessverre betydelig over kravet. Saksbehandlingstid på 12 måneder gir en uakseptabel lang ventetid for den det gjelder.

Arbeids- og velferdsdirektoratet rapporter at NAV Vestfold har iverksatt en rekke tiltak for å sikre at brukerne i Vestfold skal få redusert saksbehandlingstid. Tiltakene omfatter blant annet økt bemanning, ny organisering og etablering av nye systemer for produksjonsstyring og oppfølging. Dette skal bidra til at restansene i fylket bygges ned slik at brukerne ikke vil oppleve lang saksbehandlingstid slik som det refereres til i brevet.