Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1342 (2007-2008)
Innlevert: 20.06.2008
Sendt: 23.06.2008
Besvart: 03.07.2008 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Vil statsråden med bakgrunn i bemanningsutredningen ta initiativ til en konkret opptrappingsplan for politet i de større byene, og når kan Stortinget eventuelt forvente å få seg forelagt en slik plan?

Begrunnelse

Den nylig fremlagte bemanningsutredningen dokumenterer et klart behov for styrking av politiet og peker på at særlig de større byene har behov for flere politifolk. Flere av byene har hatt betydelig økning i folketall uten at politistyrken har vokst tilsvarende.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Bemanningsutredningen ligger til behandling i departementet. Utredningen vil bli omtalt i St.prp. nr. 1 (2008-2009).

Den viktigste forutsetningen for å styrke politiet i de større byene, og da uten at det går ut over politidekningen i øvrige deler av landet, er en generell styrking av politi- og lensmannsetaten. En slik styrking har denne Regjeringen startet, og jeg viser i den anledning til det rekordhøye studentopptaket på 432 til Politihøgskolen både i 2007 og 2008 og til økningen i politibudsjettet med nesten 600 millioner kroner (inkludert revidert nasjonalbudsjett 2008), en økning som har kommet Oslo politidistrikt til gode. I tillegg kan jeg opplyse at Oslo politidistrikt har tilsatt 76 av de nyutdannede fra politihøgskolen i 2008 i vakante stillinger. Når det gjelder Oslo politidistrikt vil jeg i tillegg vise til det gjengprosjekt som ble etablert i Oslo-regionen i 2006. Prosjektet viser at en sterk og samordnet innsats over lengre tid gir resultater. Videre vil jeg vise til DNA-reformen. Vinningskriminalitet er ofte saker uten vitner, men med et åsted. Erfaringer fra andre land viser at DNA kan være et effektivt verktøy i oppklaringen av slik kriminalitet. Denne regjering vil fortsette den opptrapping som er startet også i 2009.

Til spørsmålet om en konkret opptrappingsplan for politiet i de større byene vil jeg bemerke at Politidirektoratet har utviklet en egen kriteriebasert ressursfordelingsmodell. Ressursfordelingen mellom politidistriktene er i denne modellen dels basert på objektive kriterier (ca 90 prosent av den totale rammen) og dels på særskilte tildelinger til spesielle oppgaver og utfordringer i det enkelte politidistrikt (ca 10 prosent av rammen). Modellen er omtalt under kap 8.4 Kriteriebasert ressursfordeling i St.meld. nr. 42 (2004-2005) Politiets rolle og oppgaver, og det vises til nærmere omtale der. Etter min oppfatning er det naturlig at denne modell legges til grunn ved fordeling av ressurser til distriktene.

Det er politimesterens ansvar å fordele ressursene på en måte som gir best oppgaveløsning i distriktet.