Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1352 (2007-2008)
Innlevert: 23.06.2008
Sendt: 23.06.2008
Besvart: 06.08.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Ifølge NRK Dagsrevyen 21. juni 2008 er det ingen eller svært mangelfull kontroll av importerte biler. I Sverige regner de med at det importeres om lag 1000 stjålne biler hvert år. Det er ingen grunn til å tro at tallet er lavere i Norge. De som kjøper en importert bil som er stjålet, risikerer å miste både bilen og pengene - selv om kjøper var i god tro.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at det innføres en kontroll av importerte biler slik at sjansen for å lykkes med omsetning av stjålne importerte biler reduseres til et minimum?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Faktura for kjøpesum og offisielle registreringsdokumenter må legges fram for toll- og avgiftsetaten ved innførsel av brukte kjøretøy. Den tekniske kontrollen, bl.a. av bilens identitet, gjennomføres av veimyndighetene i forbindelse med godkjenning av kjøretøyet. I tillegg har også politi og påtalemyndighet et ansvar for oppfølging av stjålne kjøretøy.

Det foreliggende spørsmål berører flere etater, og arbeidet på dette området må koordineres for å få den ønskede effekten. Finansdepartementet vil ta initiativ til at det opprettes en arbeidsgruppe med deltagere fra Toll- og avgiftsdirektoratet, Vegdirektoratet og politi og påtalemyndighet. Arbeidsgruppen vil få som oppgave å gjennomgå dagens kontrollrutiner med sikte på å fremme tiltak for å avdekke om et importert kjøretøy er stjålet.

I Sverige har myndighetene utarbeidet egne kontrollprosedyrer på dette området. Toll- og avgiftsdirektoratet har derfor rettet en henvendelse til de svenske veimyndighetene med spørsmål om deres erfaringer på dette området. Kontakten med de svenske veimyndighetene vil være nyttig for arbeidet i den planlagte arbeidsgruppen.

Et annet tiltak som er under utredning, er å gi tollmyndighetene tilgang til automatisert søking i Schengen informasjonssystem (SIS). Schengen informasjonssystem er et databasert register hvor medlemslandene på nærmere bestemte vilkår kan utveksle visse typer informasjon via registeret. Kretsen av myndigheter med tilgang til SIS, samt hvilken type informasjon de ulike myndighetene skal ha tilgang til, framgår av lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS-loven) med tilhørende forskrift. Etter gjeldende rett er det kun politi, påtalemyndighet, utlendingsmyndighet og myndighet med ansvar for registrering av motorkjøretøyer som har tilgang til SIS. Vegdirektoratet har tilgang til SIS for det formål å kontrollere om motorkjøretøyer som ønskes registrert er stjålet eller på annen måte forsvunnet. Også tollmyndighetene er imidlertid i en særlig gunstig posisjon til å fange opp inn- og utførsel av bl.a. stjålne motorvogner, og kan ha god nytte av SIS-søk.

I forbindelse med justiskomiteens behandling av Ot.prp. nr. 38 (2007–2008) Om lov om endringer i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS) 3. juni i år uttalte komiteen at tollmyndighetene i de fleste av de øvrige Schengen-landene har direkte tilgang til systemet, og at tollmyndighetene spiller en viktig rolle i forbindelse med grensekontroll av personer og gjenstander. Justiskomiteens flertall har på denne bakgrunn bedt Justis- og politidepartementet om å utrede nærmere å gi tollmyndighetene direkte tilgang til SIS, jf. Innst.O. nr. 65 (2007–2008) kapittel 2.