Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1356 (2007-2008)
Innlevert: 23.06.2008
Sendt: 24.06.2008
Besvart: 03.07.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Kraftsituasjonen i Nord-Norge blir stadig vanskeligere grunnet økt forbruk spesielt innenfor industri og fordi ny produksjon ikke blir bygget ut. Enkelte regioner har nå kraftunderskudd, og i Øst-Finnmark vil situasjonen bli svært vanskelig når Sydvaranger Gruve AS starter opp produksjon. Mangel på ny produksjon og mangel på overføringskapasitet er det største problemet Nord-Norge står overfor.
Hva vil statsråden gjøre for å forbedre kraftsituasjonen i Nord-Norge mht. ny produksjon og økt overføringskapasitet?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: En god kraftbalanse i hele landet er et sentralt mål i energipolitikken. For å sikre dette må det legges til rette både for utbygging av ny produksjon, og for energisparing.

Videre er et sentralnett med tilstrekkelig kapasitet i hele landet er en forutsetning for stabil energiforsyning. Statnett har som systemansvarlig nettselskap ansvar for en samfunnsøkonomisk drift og utvikling av det sentrale overføringsnettet.

Jeg er kjent med at Statnett holder på med en studie av forsyningssikkerheten i Nord-Norge. Første del av prosjektet beskriver dagens situasjon og effektene av videre utvidelse av Snøhvit (trinn 2). Dette arbeidet er blant annet bakgrunn for planleggingen av nye 420 kV kraftledninger fra Ofoten til Balsfjord og videre til Hammerfest. De nye ledningene vil øke overføringskapasiteten og dermed legge til rette for økt forbruk og ny produksjon i Troms og Vest-Finnmark. I følge Statnett vil disse ledningene styrke forsyningssikkerheten i området fra Ofoten og nordover og helt til Øst-Finnmark. Statnett iverksetter også flere mindre tiltak i eksisterende nett for å bedre spenningskvaliteten og forsyningssikkerheten i Øst-Finnmark. I tillegg har Varanger Kraft fått konsesjon for 132 kV ledningen Varangerbotn-Skogfoss som er viktig for forsyningssikkerheten i regionene ved økt forbruk ved Sydvaranger Gruver AS.

Utover dette har regjeringen, via Enova, igangsatt et kommuneprogram, hvor kommunene oppfordres til å lage en helhetlig plan for økt bruk av miljøvennlig energi. Kommunene får støtte til å utarbeide slike planer. Dette innebærer både energisparing, energigjenvinning og økt produksjon av varme. Generelt sett ligger det et stort potensial i energisparingsprosjekter, og disse tiltakene er som oftest billige og enkle å iverksette. Gjennom kommuneprogrammene kan kommunene på eget initiativ iverksette tiltak for å forbedre forsyningssikkerheten.

Regjeringen har i tillegg styrket støtteordningen til vindkraft. Ordningen forvaltes gjennom Enova og har søknadsfrist 15. sept. Et av de søkbare prosjektene er Kvitfjell, som ligger i Tromsø kommune. Så fremt denne vindparken når opp i konkurransen, vil parken kunne levere opp mot 600 GWh i løpet av få år.

Samlet sett innebærer disse tiltakene en styrking av forsyningssikkerheten i regionen.