Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1367 (2007-2008)
Innlevert: 25.06.2008
Sendt: 25.06.2008
Besvart: 02.07.2008 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Mattilsynet har varslet at de vil frata en dyrlege i Rogaland lisensen til å drive som veterinær grunnet overtredelser av legemiddelloven og dyrehelsepersonellloven. Vedkommende gir uttrykk for at han ikke har fått advarsler eller klager, og at andre veterinærer bruker legemidler på samme måte.
Mener statsråden at det er en rimelig reaksjonsform å frata veterinærer lisensen på slikt grunnlag, og har Mattilsynet en ensartet praktisering på dette området i resten av landet?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Spørsmålet er knyttet til om virkemiddelet som her brukes er for strengt, om andre veterinærer bruker medisin på samme måte som angjeldende dyrlege og om hvordan slikt tilsyn praktiseres i landet som helhet.

Det er ikke gjennomført omfattende tilsyn av alle veterinærer med hjemmel i legemiddelloven og dyrehelsepersonelloven de siste år. Spesielle mistanker eller bekymringsmeldinger (klager), følges imidlertid opp. Hittil har slike saker endt med advarsler. I 2006 foretok EFTAs overvåkningsorgan (ESA) inspeksjoner i Norge med fokus på kontroll med restmengder og kontaminanter i levende dyr og animalske produkter, inkludert kontroll av legemidler brukt til dyr. I Rogaland ble det avdekket en del avvik angående bruk av legemidler til dyr hos en av produsentene som bruker angjeldende dyrlege. Mattilsynet mottok samtidig konkrete og detaljerte bekymringsmeldinger om hans bruk av legemidler fra forskjellige hold. På bakgrunn av disse meldingene gjennomførte Mattilsynet i mars måned 2007 et tilsyn sammen med Statens legemiddelverk.

Inspeksjonen av angjeldende veterinær er altså gjennomført med bakgrunn i konkret mistanke og bekymringsmeldinger, slik vanlig praksis er.

Jeg har fått opplyst at Mattilsynet har sendt ut varsel om vedtak til veterinæren, og avventer dennes tilbakemelding i saken. Dette er Mattilsynets vurdering av saken pr i dag:

”Saken er, etter Mattilsynets mening, alvorlig og omfattende og det vil føre for langt å gå inn i alle sakens detaljer her. Det er blant annet avdekket et stort forbruk av ulovlige medisiner. Dyrlegen har tidligere fått skriftlig beskjed fra Legemiddelverket om at denne bruken ikke er tillatt. Det veterinærmedisinske rettsråd skriver i sin uttalelse at det er ”overveiende sannsynlig at gjeldende dyrlege har vært kjent med at legemidlene ikke skulle brukes til matproduserende dyr”

Det er også avdekket et stort forbruk av medisiner som det er tydelige faglige anbefalinger om å begrense bruken av, spesielt til matproduserende dyr. Rettsrådet skriver etter en nøye gjennomgang av tallmateriale fra legemiddelverket;

”Rådet finner det bemerkelsesverdig at gjeldende dyrleges praksis har rekvirert over 50 % av legemidlene Terramycin prolongatum inj og Noropen prolongatum (bredspektrede legemidler med stor evne til å fremkalle resistens) som er omsatt til veterinært bruk i Norge i 2006.”

og videre:

”Rettsrådet er av den oppfatning at gjeldende veterinærs store forbruk av bredspektrede antibakterielle midler har medført økt risiko for resistensutvikling hos bakterier, og at han således har satt både human- og dyrehelse i fare.”

Mattilsynet og Det veterinærmedisinske rettsråd er samstemt i sin vurdering av at dette er en svært alvorlig sak og at det er riktig med en streng reaksjon.”

På bakgrunn av påstander om at mange veterinærer i Rogaland bruker medisiner på samme måte som angjeldende dyrlege, har Mattilsynet gjort konkrete undersøkelser i Rogaland. Dyrleger som behandler produksjonsdyr er bedt om å gjøre rede for sin medisinbruk på aktuelt område. Samtidig er det tatt ut statistikk fra legemiddelregisteret for å etterprøve disse opplysningene.

Så langt disse undersøkelsene har kunnet bringe på det rene, er det ikke andre veterinærer som bruker medisiner på en måte som er i nærheten av den aktuelle dyrleges. I 2008 har Mattilsynet, region Rogaland og Agder fått i oppdrag fra Hovedkontoret å føre tilsyn med representativt utvalg av dyrehelsepersonell som arbeider med landdyr for å øke kunnskapen om dette feltet ytterligere.

Mattilsynets hovedkontor har varslet om fastsettelse av vedtak. Angjeldende veterinær har anledning til å uttale seg om sakens faktiske forhold før Mattilsynet fatter vedtak. En eventuell klagesak vil behandles av Landbruks- og matdepartementet.