Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1371 (2007-2008)
Innlevert: 26.06.2008
Sendt: 27.06.2008
Besvart: 11.08.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Fiskeridirektoratet anbefaler at økning av oppdrettsvirksomhet i Storfjorden bør unngås både ut fra sykdomssituasjonen knyttet til VHS og på grunn av rasfare fra Åkernesmassivet. Dette betyr at blant annet Stettefisk ikke får utvikle seg videre.
Er fiskeri- og kystministeren enig med direktoratet i at Storfjorden bør unngås i lys av utviklingen på området med varslingsanlegg og forslag til ny lovgivning, og hvordan vil statsråden bidra til å utvikle oppdrettsnæringen i kommunene som kan råkes av ras fra Åkerneset?

Begrunnelse

Sunnmørsposten omtalte 23. juni d.å. en sak om Stettefisk på Glomset i Skodje kommune, som ikke får utvide på grunn av faren for ras fra Åkerneset. Stettefisk ligger omtrent 50 kilometer unna Åkerneset.
I Fiskeridirektoratets anbefalinger vedrørende områder som vurderes som mindre aktuelle for økning av oppdrettsvirksomhet, er det uttalt at spesielt Storfjorden i Sunnmøre bør unngås både ut fra sykdomssituasjonen knyttet til VHS og på grunn av rasfare fra Åkernesmassivet. Rapporten er fra 28. april d.å.
Det er enighet om at faren for at det en gang vil komme et ras fra Åkerneset, er stor. Det viktige arbeidet med et varslingssystem som skal gi befolkningen tid til å evakuere er derfor godt i gang.
I Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan og bygningsloven) (byggesaksdelen) foreslås en videreføring av gjeldende regel om at grunn bare kan deles eller bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold.
Samtidig er det foreslått å innføre en forskriftshjemmel som innebærer at det i forskrift kan åpnes for at kommunen kan tillate bygging i fareområder under helt spesielle omstendigheter.
Det er spesifisert at det med "sikringstiltak" menes blant annet system for varsling og evakuering.
Det arbeides med å få varslingssysemet for Åkerneset operativt, og det er grunn til å tro at dette vil skje i løpet av relativt kort tid.
Lakseoppdretter Marius Eikremsvik uttaler at "Dette er eit vere eller ikkje vere for Stettefisk".

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Fiskeridirektoratet har i sin anbefaling over områder som vurderes som mindre aktuelle for økning av oppdrettsvirksomhet, vurdert Storfjorden som mindre aktuell, bl.a. på bakgrunn av faren for ras fra Åkernesmassivet. Fiskeridirektoratet har imidlertid i brev til Fiskeridirektoratets Region Møre og Romsdal av 30. juli d.å., kommet med utdypende vurderinger når det gjelder havbruksaktivitet i fjordnære områder langs Storfjorden på Sunnmøre. Jeg er enig med Fiskeridirektoratet i at det ikke er grunn til å fravike de alminnelige reglene for saksbehandling av søknader om akvakulturtillatelse i Storfjorden. Dette innebærer at Fiskeridirektoratet innhenter uttalelser og vedtak fra lokaliseringskommunen og sektormyndighetene, herunder Fylkesmannen, Mattilsynet og Kystverket, og avgjør søknadene etter akvakulturloven.

Bakgrunnen for at spørsmålet kommer opp nå er at det i løpet av de siste årene er gjennomført omfattende undersøkelser med avansert instrumentering i regi av NGU (Norges Geologiske Undersøkelse) for å kartlegge bevegelsene av antatt usikre fjellpartier i Møre og Romsdal. Disse undersøkelsene har vist at det behov for å intensivere overvåkingen og utarbeide omfattende beredskapsplaner. Et eventuelt steinras med påfølgende flodbølge vil ikke bare kunne medføre menneskelige og materielle skadevirkninger, men også miljømessige i form av rømming av fisk.

Søknader om akvakulturtillatelser i Storfjorden vil kreve særskilte risikovurderinger og beredskapsplaner. Det påligger søker allerede ved søknadstidspunktet å ha en beredskapsplan som kan håndtere kritiske situasjoner, og beredskapsplanen skal være oppdatert til enhver tid. Etter det jeg kjenner til vil et ras med dagens overvåking bli varslet i god tid før det inntreffer. Jeg har tillit til det pågående arbeidet med beredskapsplaner, skredovervåking, varsling og evakueringsplaner, og legger til grunn at Fiskeridirektoratet behandler eventuelle søknader etter gjeldende regelverk.