Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1397 (2007-2008)
Innlevert: 15.08.2008
Sendt: 15.08.2008
Besvart: 21.08.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at LAR-sentrenes innkjøp av metadon er i samsvar med regelverket, og at hensynet til brukerne blir ivaretatt ved overgang til andre metadonpreparater?

Begrunnelse

I henhold til apoteklovgivningen kan apotek tilvirke legemidler i tilfeller der det ikke er mulig å skaffe et industrifremstilt produkt, eller i enkelte tilfeller der pasienter ikke tåler slike produkter. Det fremgår imidlertid av et brev fra Helsedirektoratet til Helse- og omsorgsdepartementet av 23.06.2008 at hele 50-60 pst. av pasientene i LAR får apotekfremstilt metadon. Bruk av apotekfremstilt metadon er snarere hovedregelen enn unntaket for LAR-pasientene. Statens Legemiddelverk har instruert apotekene om å velge et metadonpreparat med markedsføringstillatelse ved utdeling av metadon.
For å sikre likeverdige konkurransevilkår på legemiddelmarkedet er det viktig at helseforetakene, herunder LAR-sentrene, forholder seg til gjeldene regelverk for innkjøp av legemidler. Samtidig er det viktig å sikre at hensynet til pasientene ivaretas ved overgang fra apotekfremstilt metadon til andre tilsvarende preparater. Det må gis god informasjon og tas individuelle hensyn ved endret bruk av legemidler til pasientene.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Da legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ble et landsdekkende tilbud for opiatavhengige i 1998, var det kun apotekfremstilt metadon som ble benyttet. Den gang gjorde det enkelte LAR-senter avtale med apotek som selv fremstilte den mengde metadon det enkelte LAR-senter hadde behov for. Dette som følge av at det ikke var produsenter som hadde markedsføringstillatelse (MT) til å fremstille og tilby metadon på legemiddelmarkedet.

Ved Rusreformen i 2004 ble ansvaret for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige overført fra fylkeskommunene til staten ved de regionale helseforetakene. I dette lå også at de regionale helseforetakene fikk ansvaret for de regionale LAR-sentrene. Etter at Rusreformen ble gjennomført er det to produsenter som har fått MT på industriell fremstilling av metadon. Jeg er kjent med innholdet i det brevet fra Helsedirektoratet som representanten Sjøli refererer til i sin begrunnelse for sitt spørsmål til meg. Jeg vil følge opp saken overfor de regionale helseforetakene for å sikre at de følger gjeldende regelverk på området.

I representanten Sjøli sitt spørsmål berøres også problemstillingen ved skifte av medikamenter. Ved skifte av medikamenter i LAR blir pasienten informert nøye om hvorfor skiftet foretas og hvordan det nye preparatet virker. Pasientens synspunkter og preferanse skal tillegges vekt og individuelle vurderinger med hensyn til preparatvalg skal gjøres.