Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1402 (2007-2008)
Innlevert: 15.08.2008
Sendt: 15.08.2008
Besvart: 22.08.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Hvilke planer har statsråden for fjerning av vraket etter krysseren "Murmansk" ved Sørvær?

Begrunnelse

Det har hittil ikke vært kjent at vraket etter krysseren "Murmansk" inneholder radioaktive stoffer, til tross for at Statens strålevern, Kystvakten, Statens forurensningstilsyn og Sjøfartsdirektoratet skal ha vært involvert i saken. For om lag et år siden mottok et avfallsselskap skrap fra vraket. Radioaktive stoffer ble da funnet blant skrapet. Denne informasjonen kastet nytt lys over saken. Miljøbelastningen knyttet til vraket er så stor at det bør fjernes.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Som omtalt i departementets pressemelding av 13. august 2008, har regjeringen besluttet at videre undersøkelser av vraket ”Murmansk” nå skal foretas med sikte på å fjerne dette.

De undersøkelsene som allerede er gjennomført av vraket med tanke på radioaktive kilder og mulige miljøgifter, vil kunne gi svar på forurensningsfaren knyttet til vraket, og vil inngå i grunnlaget for det videre arbeidet. Disse undersøkelsene vil bli offentliggjort så snart de foreligger.

Kystverket har nå iverksatt arbeidet med relevante undersøkelser av vraket med hensyn på hvordan vraket kan fjernes på en sikker og miljømessig forsvarlig måte.

Omfanget av en fjerningsoperasjon krever også utarbeiding av konkurransegrunnlag og gjennomføring av anbudsprosess etter vanlige regler.

Jeg håper at selve fjerningsoperasjonen vil kunne settes i verk så snart som mulig. Våren 2009 er av hensyn til klimatiske forhold tidligste mulighet, men dette forutsetter også at hensynet til sikkerhet og miljø blir ivaretatt på en forsvarlig måte og at det er kapasitet i markedet.