Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1409 (2007-2008)
Innlevert: 15.08.2008
Sendt: 15.08.2008
Besvart: 21.08.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil samferdselsministeren ta initiativ til en samordning slik at maxi-taxiene skal betale takst tilsvarende liten bil ved alle landets bomstasjoner?

Begrunnelse

Etter mange år med sviktende statlige bevilgninger til veisektoren, blir en stadig økende del av våre veier finansiert ved hjelp av bompenger.
Ved mange bomstasjoner må maxi-taxier betale høyere takst enn vanlige biler til tross for at de i stor grad opererer i det samme markedet som lettere biler. Disse blir ofte i tillegg brukt til å frakte både funksjonshemmede og skolebarn.
På spørsmål nr. 1157 (2007-2008) sier samferdselsministeren at hun ser at takstsystemet vil kunne slå uheldig ut i forhold til den funksjonen disse kjøretøyene har og at takstsystemet for taxier generelt bør være likt. Hun vil videre ta initiativ for å få til en tilpasning i Oslo-området.
Problemstillingen er imidlertid den samme også andre steder i landet. I Haugalandspakken må eksempelvis de store maxi-taxier over 3500 kg betale dobbel takst.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I de fleste bompengeprosjekter i landet går skillet mellom tunge og lette biler ved 3 500 kg. Det vanlige er at taksten for tunge biler er dobbel av taksten for lette biler.

Da Oslopakke 3 trinn 1 ble lagt fram, ble den lokale enigheten og de lokalpolitiske vedtakene om takstsystemet lagt til grunn. Ved sin behandling sluttet Stortinget seg til dette. Oslopakke 3 innebærer en tredobling av taksten for tunge biler i forhold til lette biler. Jeg ser at dette kan gi store utfordringer, særlig for næringstransporten. Jeg har derfor lagt opp til at takstene i Oslopakke 3 og konsekvensene av disse, skal evalueres.

På bakgrunn av at det ble vurdert som positivt med flere maxi-taxier i hovedstadsområdet, tok jeg imidlertid initiativ til å innføre en ordning i Oslopakke 3 der maxi-taxier skal betale samme takst som lett bil, jf. mitt svar på spørsmål nr. 1175 fra stortingsrepresentant Wickholm. Også Høyre-Frp-byrådet i Oslo har vært positive til denne endringen i takstopplegget som de har vært med på å utarbeide.

Jeg ønsker imidlertid ikke på nåværende tidspunkt å åpne for en generell ordning der maxi-taxier betaler takst tilsvarende lett bil. Jeg vil avvente evalueringen av takstsystemet for Oslopakke 3 før en slik generell ordning eventuelt kan vurderes ved andre bompengeprosjekt .