Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:1412 (2007-2008)
Innlevert: 15.08.2008
Sendt: 15.08.2008
Besvart: 21.08.2008 av justisminister Knut Storberget

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Kan justisministeren begrunne hvorfor Justisdepartementet endret høringsforslagets anbefalning om antall våpen man kan ha i sin jaktvåpengarderobe, fra 8 til 6?

Begrunnelse

Justisdepartementet besluttet 11.07.2008 å endre deler av våpenforskriften. I den nye våpenforskriften skal det nå blant annet innføres en jaktvåpengarderobe på inntil 6 våpen, som har som formål å tilfredsstille jegernens ønsker og behov for våpen til ulike typer jakt. I tillegg har jaktvåpengarderoben som mål å redusere byråkratiet rundt våpentillatelser.
I høringsforslaget til ny våpenforskrift foreslås det at jaktvåpengarderoben skal inneholde inntil 8 våpen.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: I den nye våpenforskriften § 12 innføres det en såkalt jaktvåpengarderobe som regulerer ervervet av antallet jaktvåpen. Endringen gir jegere innført i Jegerregisteret rett til å erverve inntil 6 komplette jaktvåpen uten at det foretas en særskilt behovsvurdering. Innenfor dette antallet på 6 våpen kan jegeren selv bestemme hvilke våpen vedkommende ønsker å ha i sitt utvalg, enten det dreier seg om flere våpen som kan nyttes innenfor samme bruksområde eller en fordeling av våpen som dekker de ulike bruksområdene man som jeger ønsker å delta i. En jeger vil også kunne erverve våpen utover denne kvoten såfremt vedkommende har behov for det. I disse tilfellene kreves det at han kan dokumentere et ”meget kvalifisert behov” for ytterligere jaktvåpen. Denne ordningen erstatter tidligere praksis hvor søkeren måtte dokumentere et særskilt behov for å erverve og inneha mer enn ett skytevåpen innenfor våpenets bruksområde. Ordningen må derfor anses som en liberalisering med hensyn til dagens regler ved at det ikke må søkes spesielt for hvert enkelt våpen innenfor sammen bruksområde.

Begrunnelsen for å redusere antallet våpen som kan erverves uten en særskilt behovsvurdering sammenlignet med arbeidsgruppens forslag, er et ønske om at jegere ikke skal kunne erverve og inneha våpen de ikke har behov for. Den alminnelige jeger synes å ha gode muligheter til å erverve det antallet jaktvåpen han ønsker innenfor den oppstilte kvoten. I denne sammenheng kan det vises til at jaktvåpengarderoben gjelder for inntil 6 komplette jaktvåpen. Det vil si at om en eller flere av disse våpnene er systemrifler, vil man kunne erverve ekstra pipe i nytt kaliber til disse uten at pipene regnes som våpen i jaktvåpengarderoben. Bakgrunnen for dette er at pipe defineres som våpendel. En systemrifle er en rifle hvor jegeren enkelt kan bytte kaliber slik at riflen kan benyttes til flere formål. Som nevnt over er det opp til jegeren selv å velge hvilke 6 våpen vedkommende ønsker å erverve innefor jaktvåpengarderoben.

Jegere som har behov for ytterligere våpen skal ha mulighet til å erverve flere våpen. Kravet er at vedkommende må dokumentere et ”meget kvalifisert behov”. I disse tilfellene må man se hen til hva jegeren allerede innehar av jaktvåpen samt hans behov for ytterligere våpen av den type det søkes tillatelses til. Såfremt jegeren innehar våpen vedkommende ikke lenger har behov for, eller de anses som utrangerte, vil jegeren eventuelt måtte gi fra seg disse på en eller annen måte, evt. at de destrueres eller plomberes, for å kunne erverve ytterligere våpen. Den fastsatte bestemmelsen vil imidlertid ikke hindre jegere i å erverve våpen de har behov for til å utøve den jakten de ønsker. Det er imidlertid et klart mål at selv en dreven jeger ikke bør inneha flere våpen enn hans jegeraktivitet tilsier.

De nye reglene vil være ressurssparende for politiet i saksbehandlingen, slik at mer ressurser kan brukes på kontroll – noe som jeg ser på som svært viktig. Samtidig vil innføring av en jaktvåpengarderobe sikre en likebehandling av de ervervssøknadene som mottas, samt at den gir jegeren en større frihet til å erverve det antall våpen som vedkommendes jaktaktivitet tilsier.

Det vises for øvrig til mitt brev av 30. juli 2008 til stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen vedrørende blant annet samme spørsmål.