Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1413 (2007-2008)
Innlevert: 15.08.2008
Sendt: 15.08.2008
Besvart: 25.08.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til svar fra finansministeren på spm. nr. 1372 datert 12.8.2008 og har merket meg at finansministeren bestemt avviser bruk av alternative finansieringsformer for utbygging av jernbane i Norge på linje med det man har gjort i Sverige. Innenfor veisektoren i Norge er det et svært stor behov for nybygg og opprustning. Det er vanskelig å se at dette behovet kan dekkes gjennom ordinære bevilgninger over statsbudsjettet.
Hva vil statsråden gjøre for å ta i bruk nye finansieringsverktøy som kan øke veibyggingen i Norge?

Begrunnelse

Behovene for bygging av nye veier er veldokumentert, men har et omfang som vanskelig kan dekkes inn innenfor en akseptabel tidsramme selv med videreføring av dagens omfattende bompengefinansiering og med flere OPS ( Offentlig-Privat-Samarbeid). Det er grunn til å minne om at de tre OPS-prosjektene som er gjennomført er delvis finansiert med bompenger - det understreker at OPS først og fremst har vært brukt som et gjennomføringsverktøy og ikke som et finansielt instrument.
Hovedutfordring innenfor finansiering av infrastruktur som har levetid på 50 - 100 år er at dagens finansiering skjer innenfor årlige utgiftsbudsjetter og konkurrerer mot alle andre utgiftstyper og ikke med egen og mer egnet finansieringsform.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg deler representanten Sorteviks syn på at det er et stort behov for nybygging og opprustning av det eksisterende vegnettet. Jeg viser til at Regjeringen Stoltenberg II gjennom perioden har prioritert økt satsing på vegnettet. Bevilgningene til veg i 2007 og 2008 har vært høyere enn en jevn årlig oppfølging av Nasjonal transportplan for årene 2006-2015 skulle tilsi. På grunn av et vesentlig større vedlikeholdsbehov enn lagt til grunn i Nasjonal transportplan, har vi vært nødt til å øke bevilgningene til drift og vedlikehold av vegnettet mer enn det som lå til grunn i transportplanen.

Regjeringen vil legge fram sin satsing på nybygg og opprustning av det eksisterende vegnettet for de kommende årene i Nasjonal transportplan for 2010-2019. Transportetatene har i sitt planforslag til Nasjonal transportplan tatt opp spørsmålet om prosjektfinansiering av større prosjekt slik at framdriften kan optimaliseres. Uavhengig av hvordan vi finansierer samferdselsprosjekter må vi foreta prioriteringer mellom samferdselsprosjekter og øvrige formål, og mellom vegprosjekter og andre samferdselsformål. Ingen finansieringsform kan ta fra oss det ansvaret. Regjeringen vil legge fram sine prioriteringer i Nasjonal transportplan. I arbeidet med planen vil vi også foreta vurderinger av eventuelle endringer i finansieringsordningene og videre bruk av OPS.