Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1421 (2007-2008)
Innlevert: 15.08.2008
Sendt: 18.08.2008
Besvart: 27.08.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Hvor mye ville det påvirket konsumprisindeksen (KPI) i dag dersom boligpriser hadde vært integrert i KPI etter et lignende system som man opererer med i Australia og på New Zealand, eventuelt med vektlegging på 80 til 20 prosent på hhv. boligpriser og leiepriser?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det er gjerne to alternative hovedprinsipper som benyttes for å fange opp husholdningenes bokostnader i konsumprisindeksen. Det ene prinsippet baserer seg på hva det koster å bruke boligen i en gitt periode. Ved denne metoden legger man enten til grunn leien på tilsvarende boliger (husleieekvivalens)eller en beregning av summen av rentekostnader, vedlikeholdskostnader m.m. knyttet til å eie boliger. I Norge brukes husleieekvivalensmetoden. Det andre prinsippet tar utgangspunkt i hva det koster å anskaffe nye boliger, eksklusiv tomt. Det er dette prinsippet som benyttes i Australia og New Zealand. Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som har ansvaret for løpende produksjon og videreutvikling av konsumprisindeksen. Departementet har ikke tilgang til informasjon om hvor mye det ville påvirket KPI dersom man hadde gått over fra husleieekvivalensmetoden til å måle selveiernes bokostnader ved hjelp av anskaffelsesprinsippet. Ifølge SSB vil det bl.a. avhenge av hvilke transaksjoner som skulle omfattes og hvilken vekt de ville få i indeksen, noe det er vanskelig å si noe om nå. Vedlagt følger svar på spørsmål av 19. april 2006 og 18. september 2007 fra stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter om tilsvarende problemstilling som det oversendte spørsmålet i brev av 18. august i år. I disse svarene er det også vist til bakgrunnen for de prinsipper som ligger til grunn for SSBs metodevalg. Finansdepartementets svar på disse spørsmålene er fortsatt gyldige.