Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1422 (2007-2008)
Innlevert: 15.08.2008
Sendt: 18.08.2008
Rette vedkommende: Arbeids- og inkluderingsministeren
Besvart: 26.08.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Vil statsråden sørge for at en norsk gutt, som har bodd hele sitt 17 år lange liv i Norge, får fornyet sitt norske pass?

Begrunnelse

I Bergensavisen tirsdag 12/8-08 står det om en norsk gutt på 17 år som er født og har bodd hele sitt liv i Bergen, men som likevel ikke får norsk pass. Dette til tross for at han hadde norsk pass inntil han var 15 år. Uten pass kan han ikke dra på ferie til utlandet og han har heller ikke lov til å ta seg jobb. Det er uklart om det er regelverket eller håndhevingen av regelverket som årsaken til denne merkelige og vanskelige situasjonen for denne gutten. Det ønskes besvart om statsråden snarest vil ta initiativ slik at denne gutten kan få sitt norske pass tilbake.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Jeg har fått opplyst fra Utlendingsdirektoratet at gutten som omtales i spørsmålet har søkt om norsk statsborgerskap og at direktoratet vil prioritere behandlingen av saken. Etter statsborgerloven er det Utlendingsdirektoratet som behandler søknader og meldinger om norsk statsborgerskap i første instans og Arbeids- og inkluderingsdepartementet kan som hovedregel ikke instruere om avgjørelsen i enkeltsaker. Jeg kan på bakgrunn av dette ikke uttale meg noe videre om denne konkrete saken. Problemstillingen med personer som av ulike grunner har fått norsk pass til tross for at de ikke er norske statsborgere har imidlertid vært reist tidligere. Et spørsmål angående denne problemstillingen ble besvart av tidligere arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i spørretimen 30. april 2008. Videre har Fremskrittspartiets stortingsgruppe ved Bård Hoksrud stilt ytterligere spørsmål til meg i brev av 5. august 2008. Jeg svarte på spørsmålet i brev av 20. august 2008. Jeg har mottatt en rapport fra Utlendingsdirektoratet når det gjelder problemstillingen med personer som av ulike grunner har fått norsk pass til tross for at de ikke er norske statsborgere. Direktoratet sier i rapporten at de ikke har fullstendig oversikt over antall tilfeller. Direktoratet sier videre at de anser det for rimelig at det for denne gruppen gjøres unntak fra de vanlige vilkårene for å få norsk statsborgerskap. Spørsmålet om behovet for egne regler for denne gruppen, vil jeg vurdere i forbindelse med en større gjennomgang av statsborgerlovgivningen. Arbeids- og inkluderingsdepartementet tar sikte på å sende ut et høringsbrev i løpet av våren 2009. Inntil det eventuelt kommer nye regler vil Utlendingsdirektoratet fortsatt måtte vurdere hvert enkelt tilfelle av disse sakene etter dispensasjonshjemmelen i statsborgerloven § 19. Dette for å avverge urimelige situasjoner for den enkelte. Jeg vil for øvrig instruere Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda om å prioritere behandlingen av søknader om norsk statsborgerskap fra denne gruppen.